Amendement Wensen en bedenkingen bij gebouw Grizzly

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 15 december 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 45/23 “Procedure wensen en bedenkingen voor het verstrekken van een aanvullende financiering uit de immunisatieportefeuille aan Pivot Park, ten behoeve van afbouw van gebouw Grizzly en inbouw(pakketten) voor huurders”

Ontwerpbesluit 45/23 B als volgt te wijzigen

1. “Ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen dat zij geen wensen en bedenkingen hebben met betrekking tot hun voornemen om vanuit de immunisatieportefeuille een aanvullende financiering van maximaal € 6,5 miljoen aan Pivot Park te verstrekken ten behoeve van de afbouw van het gebouw Grizzly en voor inbouwpakketten voor huurders.

Te vervangen door:

` “De volgende bedenkingen ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen:
- Het is niet aan de provincie om voor bankier te spelen;
- De geheimhouding bij de onderliggende stukken bij dit voorstel is te breed om publiekelijk een gedegen oordeel te kunnen vellen;
- Pivot Park kent een vrijwel volledige huurbezetting van bedrijven die zich de investeringskosten voor de “inbouwpakketten” in Grizzly kunnen veroorloven;
De volgende wens ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen:
- Afzien van het voornemen om vanuit de immunisatieportefeuille een aanvullende financiering van maximaal € 6,5 miljoen aan Pivot Park te verstrekken ten behoeve van de afbouw van het gebouw Grizzly.”

 

PVV Noord-Brabant
Alexander van Hattem