MOTIE “referenda als participatie-instrument”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 maart 2024, ter bespreking van Statenvoorstel 60/23 Beleidskader toekomstbestendig bestuur

Constaterende dat:

• In het beleidskader als ambitie wordt neergezet: “Ambitie Democratisch bestuur: We versterken de democratie in Brabant door de samenleving te betrekken bij ons werk en ruimte te bieden voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken”;
• Het Statenvoorstel aangeeft dat het realiseren van deze ambitie om onder meer de volgende redenen noodzakelijk is: “Burgers en bedrijven hebben weinig vertrouwen in de overheid. Daardoor ontbreekt vaak het draagvlak voor oplossingen,” en: “Daar komt bij dat zij zich onvoldoende betrokken voelen bij grote besluiten die hen raken.”;
• Het beleidskader stelt: “Meer dan de helft van de Brabanders vindt dat inwoners meer invloed moeten kunnen uitoefenen op het beleid van de provincie – en dat aantal is de afgelopen jaren toegenomen.”;
• Het beleidskader aangeeft dat Brabanders is gevraagd naar participatie-instrumenten waarmee zij betrokken willen worden en daarbij referenda als een gepast middel noemen om invloed uit te oefenen.

Overwegende dat:

• Participatie en burgers actief betrekken bij uitstek gerealiseerd kunnen worden door de burgers de mogelijkheid van een referendum te bieden, zodat ze zich kunnen uitspreken over onderwerpen die hen raken;
• Het daarom wenselijk is dat een referenduminstrument zo spoedig als mogelijk beschikbaar is;
• Er in 2019 een initiatiefvoorstel voor een referendumverordening (voorzien van onderbouwing van de gehanteerde parameters) in PS is behandeld;
• Dit initiatiefvoorstel naar hartenlust gerecycled kan worden en er uit de tekst volop gekopieerd kan worden;
• Dit initiatiefvoorstel ziet op de mogelijkheid van zowel raadgeving als raadpleging, wat naar believen verder kan worden uitgebreid met statements over het overnemen van de uitslag;

Dragen GS op:

• Referenda binnen het beleidskader toekomstbestendig bestuur op te nemen als participatie-instrument;
• Om in het kader van de nadere uitwerking van het beleidskader toekomstbestendig bestuur een referendumverordening aan PS ter besluitvorming voor te leggen zodat het instrument zo spoedig mogelijk in gebruik kan worden genomen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem
Patricia van der Kammen
PVV Noord-Brabant