Amendement “Selectie en opdrachtverlening accountant is aangelegenheid PS”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 5 april 2024, ter bespreking van Statenvoorstel 08/24 Vaststelling Verordening controle financieel beheer en organisatie Noord-Brabant

Besluiten in ontwerpbesluit 08/24B

De tekst

“Artikel 2. Opdrachtverlening accountantscontrole
1. De accountantscontrole van de jaarrekening als bedoeld in artikel 217, tweede lid van de Provinciewet, wordt opgedragen aan een door Provinciale Staten aan te wijzen accountant. De aanwijzing van de accountant geschiedt voor een periode van vier jaar met de optie om met
twee jaar te verlengen.
2. Gedeputeerde Staten bereiden in overleg met Provinciale Staten de aanbesteding van de accountantscontrole voor.
3. Provinciale Staten stellen voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast. Het programma van eisen bevat voor de jaarlijkse accountantscontrole in ieder geval:
a. de toe te passen goedkeuringstoleranties bij de accountantscontrole, de verantwoordingsgrens door Gedeputeerde Staten en afwijkende rapportagegrenzen;
b. de eventueel apart te controleren deelverantwoordingen en de daarbij toe te passen omvangsbases, goedkeuringstoleranties en afwijkende rapporteringstoleranties;
c. de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen;
d. de aanvullende uit te voeren tussentijdse controles;
e. de frequentie en inrichtingseisen van de aanvullende tussentijdse
rapportering; en
f. voor ieder afzonderlijk te controleren begrotingsjaar:
1°. de posten van de jaarrekening met bijbehorende afwijkende
rapporteringstoleranties, waaraan de accountant bij zijn controle
specifiek aandacht moet besteden; en
2°. de provinciale producten of organisatieonderdelen met
bijbehorende afwijkende rapporteringstoleranties, waaraan de
accountant bij zijn controle specifiek aandacht moet besteden.
4. In afwijking van het derde lid, aanhef, kunnen Provinciale Staten in het
programma van eisen opnemen, dat Provinciale Staten jaarlijks voorafgaand
aan de accountantscontrole in overleg met de accountant de in het derde
lid, onder f, genoemde onderdelen vaststellen.
5. Provinciale Staten stellen de selectiecriteria en per selectiecriterium de
bijbehorende wegingsfactoren vast..”

te wijzigen in

““Artikel 2. Opdrachtverlening accountantscontrole
1. De accountantscontrole van de jaarrekening als bedoeld in artikel 217 lid 2 Provinciewet, wordt opgedragen aan een door Provinciale Staten aan te wijzen accountant. De aanwijzing van de accountant geschiedt voor een periode van drie tot vijf jaar.
2. Provinciale Staten bereiden de aanbesteding van de accountant voor en kunnen daarbij inbreng van GS ten aanzien van aspecten van de operationele uitvoering van de controle en samenwerking met de Provinciale organisatie betrekken.
3. Provinciale Staten kunnen de aanbesteding van de accountant ter voorbereiding beleggen bij een werkgroep bestaande uit Statenleden en Burgerleden.
4. Provinciale Staten stellen voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast.
5. Provinciale Staten stellen voor de aanbesteding van de accountantscontrole de selectie- en gunningcriteria vast en per criterium de bijbehorende weging.
6. Provinciale Staten hebben de mogelijkheid aanvullende opdrachten aan de accountant te verstrekken naast de controle van de jaarrekening.”

Patricia van der Kammen Jan Frans Brouwers
Alexander van Hattem 50plus Brabant
PVV Noord-Brabant

Toelichting:

De voorgestelde aanpassing van GS van artikel 2 betreft met name een grotere rol van GS bij het selectieproces (aanbesteding) van de accountant. Omdat het om de accountant van PS gaat, is de beschreven rolverdeling onvoldoende zuiver.
Dit amendement zorgt ervoor dat de opdrachtverlening en selectie van de accountant nadrukkelijk een PS-aangelegenheid is, en bakent de rol- en taakverdeling daartoe scherper af.

Opgenomen bepalingen over toe te passen goedkeuringstoleranties en eventueel afwijkende rapporteringsgrenzen moeten niet via de aanbesteding van de accountant verlopen, maar via de jaarlijkse vaststelling van het controleprotocol van de jaarrekening. Er kan immers sprake zijn van voortschrijdend inzicht, bijzondere omstandigheden, wijziging van beleid of voorkeuren. Met dit amendement worden die bepalingen geschrapt.

Toelichting per lid:

1. Door van een periode 3-5 jaar uit te gaan, kan een accountant in de basis voor drie jaar worden aangesteld, met optioneel twee extra jaren. Door uit te gaan van 3-5 jaar, is het tevens mogelijk dat de accountant die één periode van 5 jaar heeft volgemaakt, in de gelegenheid is opnieuw in te schrijven op een aanbesteding. Dat zou bij een periode van 6 jaar niet mogelijk zijn.