Amendement “Geen opdrachten accountant vanuit organisatie zonder toestemming PS”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 5 april 2024, ter bespreking van Statenvoorstel 08/24 Vaststelling Verordening controle financieel beheer en organisatie Noord-Brabant

Besluiten in ontwerpbesluit 08/24B

De tekst

“ Artikel 3. Overige controles en opdrachten
1. Voor zover nodig geacht kunnen Gedeputeerde Staten de accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de doelmatigheid en de doeltreffendheid als bedoeld in de Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid, voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over deze aan de
accountant te verstrekken opdrachten. ”

te wijzigen in

“ Artikel 3. Overige controles en opdrachten
1. Gedeputeerde Staten kunnen geen opdrachten aan de accountant geven voor het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de doelmatigheid en de doeltreffendheid als bedoeld in de Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid, dan wel anderszins adviesopdrachten, zonder de nadrukkelijke toestemming van Provinciale Staten. ”

 

Patricia van der Kammen Jan Frans Brouwers
Alexander van Hattem 50plus Brabant
PVV Noord-Brabant

 

Toelichting:
Omdat PS de opdrachtgever van de accountant is, kunnen opdrachten verstrekt vanuit GS of de organisatie een schijn van belangenverstrengeling met zich meebrengen, zoals ook helder is beschreven in bijlage 1 van het Statenvoorstel(Toelichting bij de verordening). Provinciale Staten hebben vanwege de gewenste rolzuiverheid bij de twee meest recente aanbestedingen voor een accountant via de aanbesteding geregeld dat de accountant geen advies- en onderzoeksopdrachten vanuit GS of de ambtelijke organisatie aanneemt zonder de nadrukkelijke toestemming van PS. Het is echter beter dit via de verordening te borgen.