Amendement “Budgetrecht vaststellen op het niveau van productgroepen/taakvelden”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 5 april 2024, ter bespreking van Statenvoorstel 03/24 Vaststelling Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Noord-Brabant

Besluiten in ontwerpbesluit 03/24B

1) Aan artikel 2.1 het volgende lid toe te voegen:

“10. Gedeputeerde Staten stellen de begroting op, waarbij zij het totaal van de lasten en het totaal van de baten op het niveau van productgroep vastleggen.”

2) Aan artikel 2.3 het volgende lid toe te voegen:

“6. De jaarstukken, perspectiefnota en bestuursrapportages worden door Gedeputeerde Staten opgesteld, waarbij zij het totaal van de lasten en het totaal van de baten op het niveau van productgroep vastleggen.”

 

Patricia van der Kammen Jan Frans Brouwers
Alexander van Hattem 50plus Brabant
PVV Noord-Brabant

 

Toelichting:

Dit amendement zorgt ervoor dat het budgetrecht van Provinciale Staten weer op het niveau van productgroepen ligt in plaats van programma’s. Door dit door te voeren, dient GS budgetverschuivingen tussen productgroepen (of de recente term ‘Taakvelden’) ter vaststelling aan PS voor te leggen, hetgeen tot de begroting 2020 ook het geval was.
Voorbeeld:
Het programma ‘6. Regionale Economie’ bestaat uit de Taakvelden ‘6.1 Agrarische aangelegenheden’, ‘6.2 Logistiek’, ‘6.3 Kennis en innovatie’, ‘6.4 Recreatie en toerisme’.
Ondanks dat dit inhoudelijk veelal zeer verschillende thema’s zijn, is onder de huidige verordening GS vrij om budget te verschuiven tussen de taakvelden. Hier heeft PS geen budgetrecht op. Met dit amendement wordt erin voorzien PS dat budgetrecht wel te geven. Dat biedt PS tevens meer sturingsmogelijkheid t.a.v. de beleidsdoelen binnen de programma’s.