Motie “versnellingstafel MSR”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 5 april 2024, behandelend Statenvoorstel 16/24 : Perspectiefnota 2025

Constaterende dat:

In het bestuursakkoord van verleden jaar werd gesteld dat in de komende bestuursperiode de kansen voor gesmolten-zout-reactoren (MSR) in Brabant worden onderzocht, maar dat er nog geen besluiten over eventuele plaatsingen zullen plaatsvinden;

Gesmolten-zout-reactoren en zelfs ‘kernenergie’ an sich in de perspectiefnota niet worden benoemd;

Overwegende dat:

Het in het belang van Brabant is wanneer we haast gaan maken met door ontwikkelen en realiseren van kernenergie in onze provincie;

Dragen GS op:

Zo snel mogelijk over te gaan tot het oprichten van een ‘versnellingstafel MSR’, in samenwerking met bedrijfsleven, onderwijs en andere overheden, met als concreet doel om een verkenning uit te voeren naar het realiseren van een locatie voor een MSR binnen Noord-Brabant;

Deze verkenning nog in deze bestuursperiode af te ronden en wanneer deze af is richting PS te sturen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant