Motie “Geen onderhoud maar verbreden snelwegen”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 5 april 2024, behandelend Statenvoorstel 16/24 : Perspectiefnota 2025

Constaterende dat:

In 2023 de plannen om de A58, A2 en A67 te verbreden zijn uitgesteld;

i.p.v. het verbreden van deze snelwegen er nu miljarden worden geïnvesteerd in onderhoud van al bestaande infrastructuur;

Het Rijk onlangs met operatie Beethoven de Brainportregio een miljardenimpuls heeft gegeven om de infrastructuur en daarmee de bereikbaarheid te verbeteren;

In de perspectiefnota 2025 staat dat: GS het Rijk blijft aanmoedigen om de gepauzeerde projecten (A2, A58, A67) snel weer op te starten;

Overwegende dat:

Het geen enkele nut heeft dat automobilisten dagelijks massaal stilstaan op uitstekend onderhouden infrastructuur;

Het verbreden van snelwegen van essentieel belang is om Brabant bereikbaar te houden;

De economische positie van Brabant op het spel staat als de genoemde snelwegen niet snel worden verbreed;

Dragen GS op:

De lobby richting het Rijk om de A58, A2 en A67 te verbreden te intensiveren zodat de plannen alsnog z.s.m. kunnen worden uitgevoerd;

en gaan over tot de orde van de dag.

Tjerk Langman

PVV Noord-Brabant