Motie "Ruit Eindhoven" bij perspectiefnota 2025

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 5 april 2024, behandelend
Statenvoorstel 16/24 : Perspectiefnota 2025

Constaterende dat:


• Nu de coronapandemie ten einde is de wegen rondom Eindhoven in de spits weer dagelijks vollopen;
• De aanpak van de N279 tussen Veghel en Asten nog lang op zich laat wachten;
• Bij grote incidenten op het wegennet rond Eindhoven, zoals de problemen met de gasleiding op 13 maart jl., er acuut een verkeersinfarct ontstaat;
• Voor de bedrijven in de Brainportregio een goede infrastructuur van levensbelang is;
• Het Rijk met operatie Beethoven miljarden investeert in de Brainportregio om o.a. de infrastructuur sterk te verbeteren en daarmee ASML te behouden voor de regio;

Overwegende dat:
• Een “Ruit” om Eindhoven nu meer dan ooit cruciaal is voor een goed functionerend hoofdwegennet en om de Brainportregio Eindhoven bereikbaar te houden;
• Er alles aan gedaan moet worden om topbedrijven zoals ASML voor de regio te behouden;
• Vergevorderde plannen met betrekking tot de “Ruit” die al tijden op de plank liggen tenminste deels opgepakt kunnen worden om realisatie te bespoedigen;
Dragen GS op:
• Er bij het kabinet op aan te dringen om het budget uit operatie Beethoven zeker ook in te zetten voor het aanleggen van de “Ruit” om Eindhoven (met name de Noord-Oostcorridor);
• Hierbij samen met het Rijk op te trekken door gezamenlijk zo spoedig mogelijk onderzoek te doen naar de kosten en de benodigde tijd tot realisatie en daarna de benodigde middelen vrij te maken voor cofinanciering;

 

en gaan over tot de orde van de dag.

Tjerk Langman
PVV Noord-Brabant