MOTIE “kaders voor gesmolten-zout-reactoren” perspectiefnota 2025

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 5 april 2024, behandelend
Statenvoorstel 16/24 : Perspectiefnota 2025

Constaterende dat:

• In het bestuursakkoord van verleden jaar werd gesteld dat in de komende bestuursperiode de kansen voor gesmolten-zout-reactoren in Brabant worden onderzocht, maar dat er nog geen besluiten over eventuele plaatsingen zullen plaatsvinden;
• Er tevens werd gesteld dat eventuele voorbereidingen voor uitvoering wel kunnen plaatsvinden;

Overwegende dat:

• Gesmolten-zout-reactoren een enorme kans voor Brabant bieden en er daarom niet te lang gewacht kan worden met deze voorbereidingen;
• Het een gemiste kans is dat de voortgang op het dossier van de gesmolten-zout-reactoren niet expliciet in de perspectiefnota worden benoemd;

Dragen GS op:

• Om zo spoedig mogelijk de ruimtelijke en infrastructurele kaders voor de plaatsing van gesmolten-zout-reactoren in Brabant vast te stellen en deze uiterlijk najaar 2024 voor te leggen aan PS;

 

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem
Patricia van der Kammen
PVV Noord-Brabant