Motie “stop windturbines” perspectiefnota 2025

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 5 april 2024, behandelend
Statenvoorstel 16/24 : Perspectiefnota 2025

Constaterende dat:

• Windturbines veel belastinggeld aan subsidie per stuk opslokken;
• Windturbines geluids- en slagschaduwhinder veroorzaken;
• Windturbines een zeer lage energiedichtheid hebben en onevenredig veel ruimte gebruiken voor de geleverde elektriciteit;
• Windturbines alleen elektriciteit leveren als het voldoende waait, waardoor er altijd volledige back-up nodig is;
• Noord-Brabant een relatief windarme provincie is, waar de verhouding tussen energie-opbrengst en overlast bijzonder slecht is;
• Windturbines niet zelden voorzien zijn van zeldzame aardmetalen, hetgeen bij winning extreme vervuiling geeft, zoals bij neodymium in het Chinese Baotou;
• Windturbines dramatische gevolgen hebben voor de leefbaarheid en gezondheid van omwonenden ;

Overwegende dat:
• Windturbines het landschap geweld aan doen;
• Windturbines rampzalige gevolgen hebben voor flora en fauna;
• Uit steeds meer onderzoek blijkt dat windturbines bij slijtage zeer schadelijke stoffen(Bisfenol A en soortgelijke stoffen) in de omgeving verspreiden;
• Windturbines huizen in de omgeving minder waard of zelfs onverkoopbaar maken;

Besluiten:

• Dat de plaatsing en vervanging van windturbines in Noord-Brabant, voor zover deze onder de provinciale verantwoordelijkheid vallen, met onmiddellijke ingang wordt gestopt

en gaan over tot de orde van de dag.

 

Patricia van der Kammen
Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant