Motie “stopzetten structurele verhoging motorrijtuigbelasting” perspectiefnota 2025

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 5 april 2024, behandelend
Statenvoorstel 16/24 : Perspectiefnota 2025

Constaterende dat:

• Bij de Begroting 2020 is besloten om de opcenten Motorrijtuigenbelasting jaarlijks met 2,5% te verhogen;
• De inkomsten uit provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting voor Noord-Brabant jaarlijks fors meer bedragen dan de uitgaven voor provinciale wegen en fietspaden inclusief uitgaven voor verkeersveiligheid;

Overwegende dat:
• De automobilist geen melkkoe van een spilzuchtige overheid mag zijn;
• In plaats van de opbrengsten ten koste van de belastingbetaler te vergroten, het een betere strategie is om de provinciale uitgaven te beperken;
• Het ongepast is om in een tijd van gierende inflatie, stijgende kosten en torenhoge brandstofprijzen de Brabantse automobilist met structurele belastingverhogingen op te zadelen;

Dragen GS op:
• Geen jaarlijkse verhoging van de opcenten motorrijtuigenbelasting meer door te voeren en de budgettaire effecten van deze maatregelen bij de Begroting 2025 structureel te verwerken;

en gaan over tot de orde van de dag.

 

Patricia van der Kammen
Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant