Motie “versnellingstafel kernenergie”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 5 april 2024, behandelend
Statenvoorstel 16/24 : Perspectiefnota 2025

Constaterende dat:

• In het bestuursakkoord van verleden jaar werd gesteld dat in de komende bestuursperiode de kansen voor gesmolten-zout-reactoren in Brabant worden onderzocht, maar dat er nog geen besluiten over eventuele plaatsingen zullen plaatsvinden;
• Gesmolten-zout-reactoren en zelfs ‘kernenergie’ an sich in de perspectiefnota niet worden benoemd;
Overwegende dat:
• Het in het belang van Brabant is wanneer we haast gaan maken met door ontwikkelen en realiseren van kernenergie in onze provincie;

Dragen GS op:

• Zo snel mogelijk over te gaan tot het oprichten van een ‘versnellingstafel kernenergie’, in samenwerking met bedrijfsleven, onderwijs en andere overheden, met als concreet doel om deze bestuursperiode nog minstens één locatie binnen Noord-Brabant aan te wijzen voor de plaatsing van een kerncentrale;
• Uiterlijk september een rapportage van de eerste voortgang inzake de versnellingstafel aan PS te overleggen;

en gaan over tot de orde van de dag.