Motie MKBA-analyse GOL

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 24 mei 2024, behandelend
Statenvoorstel 24/24 Gewijzigd vaststellen provinciaal inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (oost en west)

Constaterende dat:


• Het project GOL met een formele start in 2012 al een zeer lange looptijd kent;
• De kosten sinds 2018 zijn gestegen van 70 miljoen naar minstens 175 miljoen euro;
Overwegende dat:
• Het met zo’n lange procedure onduidelijk is of de beoogde doelen nog wel in voldoende mate behaald worden en in verhouding staan tot de te maken kosten en effecten op de (leef)omgeving;

Verzoeken GS:

Een actuele MKBA-analyse op te stellen voor het GOL, de omwonenden hier actief bij te betrekken en deze te delen met PS vóórdat een definitief go/no go-moment voor de uitvoering van het GOL plaatsvindt,

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant