Betoog over de jaarstukken

1 juli 2011

Voorzitter,

voor ons liggen de jaarstukken 2010. De PVV-fractie heeft in haar beschouwing op deze jaarstukken vooral aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen en doorloop naar komende jaren. Ook hebben we uitvoerig stilgestaan bij zaken die in onze optiek beter kunnen.

Ons uitgangspunt daarbij was de vraag: wat vindt de Brabantse belastingbetaler van deze jaarstukken? En wat kán en moet beter als het gaat om de besteding van het belastinggeld?

Dat leidt tot enkele vragen en opmerkingen.

Ten eerste vindt onze fractie dat de jaarstukken nog een stuk transparanter kunnen. Er is een veelheid aan informatie beschikbaar, waarvoor dank en een compliment aan de organisatie. De informatie en de bijbehorende conclusies zijn echter niet altijd even scherp opgeschreven, waardoor het soms lijkt alsof er meer verhuld is dan er wordt vermeld. Wij vragen daarom aandacht van het College om in de jaarstukken kritischer te zijn ten aanzien van de bereikte doelen en bijbehorende kosten, maar juist en vooral ook kritisch en open te zijn ten aanzien van de níet bereikte doelen. (voorbeeld: klantmonitor, onderbesteding, fte's outsourcing)

Ten tweede willen we ingaan op het feit dat de accountant aandacht vraagt voor het subsidieproces. Het verstrekken van subsidies aan derden is een belangrijke provinciale aangelegenheid, immers deze subsidie-ontvangers moeten opdrachten of beleid uitvoeren waarmee de provinciale ambities en belangen voor de Brabanders zijn gediend. Maar wie controleert het proces van de subsidieverstrekking eigenlijk? En wie zijn die subsidie-ontvangers dan? En zijn de doelen voor de subsidieverstrekking wel gerealiseerd? Hoe kunnen bijvoorbeeld de belastingbetalers erop vertrouwen dat ingediende begrotingen niet zijn opgeblazen om daarmee meer subsidie binnen te slepen, of dat activiteitenverslagen geen uit de duim gezogen onzinverhalen zijn?

Voorzitter, ik ben gaan graven in de historie en belandde bij een reeks nota's over het subsidiebeleid, startend met een onderzoek van de commissie Beleidsevaluatie uit 2008. Hoewel de constateringen en conclusies uit dat rapport volstrekt helder zijn en niets aan de fantasie overgelaten wordt, volgen daaruit de meest wollige en vage aanbevelingen die maar denkbaar zijn. En helaas volgen daarna alleen nog maar meer nota's, in plaats van de logische opdracht aan de ambtenaren om meer te gaan toetsen op naleving van de subsidievoorwaarden en de logische aanpassing van de Algemene Subsidievoorwaarden zodat handhaving beter vorm kan krijgen. Hoeveel verstrekte subsidies worden er inmiddels teruggevorderd, bijvoorbeeld als de beloofde resultaten uitblijven of omdat het geld is opgegaan aan zaken waar het niet voor bedoeld was?

Om terug te komen op die subsidiecontrole, de PVV zal komend najaar bij de opdrachtbespreking met de accountant nadrukkelijk aandacht vragen voor de subsidieverstrekking, met name aspecten als rechtmatigheid maar bijvoorbeeld ook de toets op het beloningsbeleid van de subsidie-ontvangers.

Dan over de subsidie-ontvangers. Enige tijd geleden heeft de PVV gevraagd om een detaillijst van verstrekte subsidies waarin ook de begunstigden zijn vermeld. Deze vraag is kennelijk nooit eerder aan de orde geweest, gezien het feit dat de beantwoording niet 1-2-3 op tafel lag. Dit vindt onze fractie vreemd, de belastingbetaler heeft immers recht om te weten aan wie zijn belastinggeld wordt verstrekt en in het kader waarvan. Daarnaast moet diezelfde Brabander ook gewoon informatie kunnen vinden over de hoeveelheid subsidie die is verstrekt, voor hoe lang, en wat daarmee is gerealiseerd. De PVV-fractie komt in dit kader samen met de CDA-fractie met een motie, die ik zometeen zal uitspreken.

Voorzitter ik rond voor het uitspreken van de motie af met het de wens dat er de komende tijd stappen voorwaarts worden gezet in het verantwoorden van het gevoerde beleid en bijbehorende kosten aan de Brabantse belastingbetalers.

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 1 juli 2011,

Constaterende dat:

- de accountant in haar accountantsverslag bij de jaarstukken 2010 het subsidieproces nog steeds als aandachtsgebied betitelt;

- de tot op heden bij de Provinciale najaarsbegrotingen meegeleverde subsidielijsten onvoldoende helderheid verschaffen in termen van welke organisaties subsidies ontvangen, in het kader waarvan, hoeveel, voor hoe lang, wat zij daarvoor beoogd worden te doen, en of ze dat ook daadwerkelijk hebben gedaan;

- de onlangs op verzoek van de PVV opgestelde en bij de griffie ter inzage aanwezige subsidielijst al beduidend meer inzicht geeft in de vraag wie het Brabantse belastinggeld ontvangt.

Overwegende dat:

- elke Brabantse burger het recht heeft te weten aan welke organisaties de Provincie zijn/haar belastinggeld geeft ter uitvoering van het provinciaal beleid;

- een transparante overheid een vanzelfsprekendheid dient te zijn, en de provincie immers zelf op haar website onder begroting en verantwoording het volgende verwoordt: "Als democratische instelling streeft de provincie volledige transparantie in haar inkomsten, uitgaven en werkwijze na".

Verzoekt het College van Gedeputeerde Staten

een gedetailleerd en toegankelijk openbaar subsidieregister in te stellen en op de publieke provinciale website te publiceren, en dat op regelmatige basis (bijvoorbeeld drie à viermaal per jaar) te actualiseren

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens PVV Namens CDA

Patricia van der Kammen Conny Kerkhof