Motie inzake benoeming Johan van den Hout

De Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 23 september 2011;

Overwegende:

- Dat de heer Van den Hout betrokken is geweest bij stichting Yamilet.

- Dat Stichting Yamilet - eerder het El Salvador Komitee genaamd -, een organisatie was die betrokken was bij ondersteuning en financiering van het gewapende verzet in El Salvador.

- Dat Stichting Yamilet is opgericht door Stichting XminY, een radicale organisatie gericht op financiering van links-extremistische activiteiten.

spreekt uit:

* Dat Provinciale Staten meer informatie wil ontvangen omtrent de antecedenten van de heer J.J.C. van den Hout.

* Dat de heer J.J.C. van den Hout een verklaring aflegt omtrent zijn lidmaatschap van het El Salvador Komitee en de stichting Yamilet.

en verzoekt het college van Gedeputeerde Staten:

de benoeming van de heer J.J.C. van den Hout aan te houden totdat zijn integriteit is aangetoond.

en gaat over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Ronald Dol.