Motie beloningsbeleid subsidies

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2011 ter behandeling van de begroting 2012,

Overwegende dat:

- Het niet uit te leggen is aan de Brabantse belastingbetaler dat de Provincie Noord-Brabant subsidie verstrekt aan organisaties waar salarissen voor personeel of bestuurders worden betaald boven de Balkenende-norm;

- Het Brabantse belastinggeld veel beter kan worden ingezet via organisaties die geen exorbitante salarissen betalen;

Constaterende dat:

- Gedeputeerde Staten reeds in april 2009 aan de commissie Bestuur & Middelen aangaf vervolg te geven aan de bevindingen uit het onderzoek over beloningsbeleid;

- Gedeputeerde Staten daarbij de toezegging deed in de Algemene Subsidie Verordening een algemene weigeringsgrond op te nemen dat de provincie geen instellingen subsidieert die bestuurders/personeel in dienst hebben waarvan het salaris uitgaat boven de Balkenende-norm;

Verzoekt het College van Gedeputeerde Staten:

Per 1 januari 2012 in de Algemene Subsidie Verordening de algemene weigeringsgrond op te nemen dat de provincie geen instellingen subsidieert die bestuurders of personeel in dienst hebben waarvan het salaris uitgaat boven de Balkenende-norm.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronald Dol

Partij voor de Vrijheid