Motie vreemd aan de orde van de dag inzake nieuwjaarsreceptie provinciaal bestuur van Noord-Brabant

De Provinciale Staten in vergadering bijeen op vrijdag 20 februari 2012,

Constaterende:

· dat de nieuwjaarsreceptie een kostenplaatje heeft van minimaal € 30.000,=

· dat deze receptie alleen toegankelijk is voor genodigden, niet voor gewone Brabantse burgers,

Overwegende:

· dat in tijden van crisis en bezuinigingen deze uitgaven buitenproportioneel hoog zijn,

· dat de provincie een voorbeeld zou kunnen nemen aan steden als Den Bosch en Amsterdam, die uit oogpunt van kostenbesparing de nieuwjaarsreceptie hebben afgeschaft,

Spreekt uit:

Dat nieuwjaarsrecepties in deze crisistijden geen vanzelfsprekendheid zouden mogen zijn,

En besluit:

Het college van Gedeputeerde Staten op te dragen om te onderzoeken of er alternatieve mogelijkheden zijn om een voor iedere burger toegankelijke doch goedkopere nieuwjaarsreceptie te organiseren, dan wel te doen besluiten deze in het vervolg niet door te laten gaan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PVV:

Ronald Dol

Fractievoorzitter

Alexander van Hattem 

Fractiesecretaris