Amendement Reglement op de Statencommissies Noord-Brabant 2012 (inzake burgerleden)

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 januari 2012,

Constaterende:

· Dat over burgerleden niets is opgenomen in het reglement op de Statencommissies

· Dat er dientengevolge geen eisen zijn geformuleerd met betrekking tot burgerleden

Overwegende:

· Dat het verstandig is hiervoor een regeling te treffen

· Dat daar nu de tijd voor is gezien de nieuwe regeling

Besluiten:

Het reglement op de Statencommissies Noord-Brabant als volgt uit te breiden:

Artikel 5A,

Burgercommissieleden.

a. Tot burgerlid van een commissie kunnen enkel benoemd worden degenen die bij de laatst gehouden verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten als kandidaat op de kieslijst van de betreffende partij zijn vermeld en ook bij acceptatie van het burgerlidmaatschap nog steeds voldoen aan de voorwaarden zoals die ook gelden voor het lidmaatschap van Provinciale Staten, bedoeld in de artikelen 10 en 13 van de Provinciewet. Deze leden worden burgercommissieleden genoemd.

b. Het aantal toegestane burgerleden wordt bepaald in de eerste Presidiumvergadering na de Statenverkiezingen.

c. Het burgercommissielid wordt benoemd door de voorzitter van Provinciale Staten op voordracht van de fractievoorzitter.

d. De voorzitter van Provinciale Staten benoemt burgerleden na advies van de fractievoorzitters te hebben ingewonnen. Het advies bevat het verslag van het onderzoek door een commissie naar de geloofsbrieven van de voorgedragene.

e. Na zijn benoeming doch voor het begin van zijn werkzaamheden legt het burgercommissielid een verklaring af, luidende als volgt:
"Ondergetekende..... (naam, adres, woonplaats) verklaart dat hij/zij om tot lid van de commissie te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heeft gegeven of beloofd, dat hij/zij rechtstreeks nog middellijk enig geschenk of belofte heeft aangenomen of zal aannemen om iets te doen of te laten als burgercommissielid en dat hij/zij zijn/haar verplichtingen als burgercommissielid naar eer en geweten zal vervullen", gevolgd door de datum en de handtekening van het burgercommissielid.

En gaan over tot de orde van de dag.

PVV

Ronald Dol
Mariette Frijters-Klijnen