motie Wob (Wet openbaarheid van bestuur)-bepaling in statuten Stichting Eindhoven/Brabant 2018

Betreft: motie Wob (Wet openbaarheid van bestuur)-bepaling in statuten Stichting Eindhoven/Brabant 2018

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 30 maart 2012 ter bespreking van het Statenvoorstel 12/12: "Deelname Provincie aan oprichting Stichting Eindhoven/Brabant 2018",

constaterende dat:

- de provincie Noord-Brabant en de Brabant-steden een gezamenlijke stichting willen oprichten als schakel in de keten van maatregelen om de zogeheten governance van Eindhoven/Brabant 2018 te regelen;

- een stichting die wordt opgericht onder één of meerdere bestuursorga(a)n(en) niet automatisch de status heeft van een bestuursorgaan;

- een stichting alleen een bestuursorgaan is wanneer zij 'met openbaar gezag is bekleed', zoals neergelegd in artikel 1:1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

- aan de op te richten stichting geen overheidstaak wordt opgedragen en dat evenmin publiekrechtelijke bevoegdheden worden toegekend;

overwegende dat:

- de op te richten stichting gaat beschikken over minimaal € 100 miljoen gemeenschapsgeld;

- GS of colleges van de Brabantsteden geen opdrachten of aanwijzingen kunnen geven bij de besteding van dit gemeenschapsgeld aan culturele zaken;

- het publiek belang van de op te richten stichting en de rol als financier niet als voldoende kan worden beschouwd om openbaar gezag aan te nemen;

- de jurisprudentie bij vergelijkbare gevallen uitwijst dat de op te richten stichting niet als bestuursorgaan kan worden aangemerkt en derhalve niet onder de Wob valt;

- de vraag kan worden gesteld of deze situatie past bij de met de Wob beoogde transparantie van overheidsbesluitvorming, zeker wanneer de op te richten stichting beslist over de besteding van publieke middelen;

- de Wob is geschreven met de bedoeling om goede en democratische bestuursvorming te bevorderen;

spreken uit dat:

- het algemene belang van de openbaarheid van informatie zeer zwaar weegt en derhalve geborgd dient te zijn in de op te richten Stichting;

en dragen het college op:

- er zorg voor te dragen dat er een Wob-bepaling wordt opgenomen in de statuten van de op te richten Stichting Eindhoven/Brabant2018.

En gaan over tot de orde van de dag.

Mariëtte Frijters-Klijnen

Partij voor de Vrijheid