Motie inzake bijenkassen

Voorzitter, 
 
Afgelopen maandag hebben we een wereldprimeur kunnen zien; op het Binnenhof werd een bijenkast geplaatst. Een goed initiatief naar aanleiding van de unaniem aangenomen kamermotie afgelopen november als reactie op de schrikbarende bijensterfte. In deze motie werd verzocht het plaatsen van bijenkassen en bijenplanten door imkers te faciliteren op de daarvoor geschikte daken van overheidsgebouwen. 
 
Het bloesemseizoen is de meest geschikte periode voor het plaatsen van bijenkasten. Derhalve verzoekt de PVV met deze motie het college om nog deze lente de imkers de gelegenheid te geven tot, daar waar mogelijk, het plaatsen van bijenkasten- en planten op het dak van of op het terrein van ons Brabants provinciehuis. 
 
(motie is unaniem aangenomen)
 
 
 

Motie over een niet geagendeerd onderwerp inzake bijenkassen

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 19 april 2013,

constaterende dat:

-          de bij een onmisbare schakel is in de natuur;

-          door de schrikbarende bijensterfte wetenschappelijk is aangetoond dat bijen middels gewasbestuiving van levensbelang zijn voor de Brabantse voedselvoorziening en onze economie;

-          gebaseerd op Amerikaanse en Franse voorbeelden, bijen in de stad minder last hebben van pesticiden;

overwegende dat:

-          kamermotieGraus inzake bijen d.d. 15 november 2012 unaniem is aangenomen;

-          hierin de regering wordt verzocht om waar mogelijk en bij proef het plaatsen van bijenkassen en –planten door imkers te faciliteren op daarvoor geschikte daken van overheidsgebouwen;

dragen Gedeputeerde Statenop:

-          omdeze lente - dit bloesemseizoen imkers de gelegenheid te geven tot , daar waar mogelijk, het plaatsen van bijkassen en –planten op het dak van of op het terrein van het provinciehuis;

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol