Spreektekst Statenvoorstel 67/13 over Voorbereidingsbesluit zorgvuldige veehouderij PS 20-09-2013

In de vergadering werd een voorstel behandeld, dat in verband met het vertrouwelijke karakter niet geagendeerd was.

1e termijn:

Voorzitter,

Vanavond beslissen we met dit voorbereidingsbesluit over de start van de transitie naar een Zorgvuldige Veehouderij 2020. De PVV zet zich in voor volksgezondheid, leefbaarheid en dierenwelzijn. In maart was onze fractie derhalve al voorstander van een voorbereidingsbesluit. Om te voorkomen dat er in februari 2014 bij de vaststelling van de Verordening Ruimte 2014 met de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij wederom versneld vergunningen worden aangevraagd op basis van de oude regels, ondersteunen wij de gedachte van dit besluit.

In aanvulling op de zojuist gestelde vragen, zou de PVV fractie graag verduidelijking willen over een aantal criteria. Aangaande 2b willen we duidelijk opmerken dat veehouderijen uitbreiding van bebouwing voor het houden van dieren alleen mogelijk is indien voldaan wordt aan de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij. Derhalve zouden we graag zien dat punt b en c samengevoegd worden. Hiervoor dient de PVV een amendement (A8) in.

Besluiten in het ontwerp-besluit 67/13B artikel 2b als volgt te formuleren:

 

"2. b. bij veehouderijen uitbreiding van bebouwing voor het houden van dieren alleen mogelijk is indien wordt aangetoond dat hiermee een bijdrage wordt geleverd aan de transitie naar een zorgvuldige veehouderij, beoordeeld naar een in dit kader te ontwikkelen Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij."

 

en artikel 2c te schrappen.

7.c. De PVV is voorstander van een zorgvuldige maatschappelijke dialoog, maar wat is zorgvuldig en op basis van wat en door wie wordt besloten of hieraan is voldaan?

7.f. Waar is de criteria van 30 microgram per kub voor fijnstofconcentratie op gebaseerd?

8.b. Indien een veehouderij beter presteert zou in ieder geval emissie van geur een voorwaarde moeten zijn voor uitbreiding en geen keuze optie.

Daarnaast hecht de PVV hecht veel belang aan dierenwelzijn. We zouden dan ook graag zien dat de keuze optie tussen biodiversiteit en dierenwelzijn geen keuze is maar dat dierenwelzijn een verplichting is. Graag reactie van de gedeputeerde waarom maatregelen op het vlak van dierenwelzijn niet dwingend kunnen worden voorgesteld. 

8.e. Om te voorkomen dat grote bedrijven gemakkelijk een boete kunnen afkopen, zien we graag dat er een proportionele boete wordt ingevoerd afhankelijk van de grote van de bedrijfsinvestering. Graag de reactie van de gedeputeerde hierop.

2e termijn:

Voorzitter,

Voor de PVV en de zorgvuldige veehouderij zijn volksgezondheid en leefbaarheid de belangrijkste thema's. Om de stankoverlast in met name de al overbelaste gebieden (zoals De Peel) niet te laten toenemen dient de PVV een amendement (A12) in om emissie van geur toe te voegen als standaard thema bij het aspect fysieke leefomgeving.

Besluiten in het ontwerp-besluit 67/13B artikel 8b deel I als volgt te formuleren:

"I. Voor het aspect fysieke leefomgeving op ten minste twee thema's beter scoort dan wettelijk is vereist: emissie van geur en één van de thema's emissie van ammoniak, emissie van fijn stof, mineralenbeheer."

7.c. Zoals in de eerste termijn al aangegeven is de PVV voorstander van een zorgvuldige maatschappelijke dialoog, maar wie beslist hierover? Graag een reactie van de gedeputeerde.

8.e.Om te voorkomen dat grote bedrijven gemakkelijk een boete kunnen afkopen, zien we graag dat er een proportionele boete wordt ingevoerd afhankelijk van de grote van de bedrijfsinvestering. Graag een reactie van de gedeputeerde hierover.

Aangaande de geiten- en schapenhouderijen is de PVV geen voorstander om de bouwstop in te trekken met een spoedwijziging van de Verordening Ruimte om vervolgens deze onder een voorbereidingsbesluit te laten vallen. Bij het nemen van het besluit voor een verlenging van de bouwstop afgelopen maart waren immers ook zwaarwegende redenen aangaande volksgezondheid, Q-koorts, en met name draagvlak betrokken. De PVV wil hierin voor die paar maanden geen risico nemen en is derhalve van mening dat deze bouwstop pas opgeheven dient te worden als het proefmodel van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij zich ook juridisch heeft bewezen. Zoals de VVD zojuist al zei zou het toch jammer zijn als dit voorbereidingsbesluit juridisch niet houdbaar is. We zijn dan ook voorstander om de geiten- en schapenhouderijen bouwstop op te heffen zodra begin 2014 de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij en de Verordening Ruimte 2014 definitief wordt vastgesteld.

Motie A8 intrekken (op basis van reactie van de gedeputeerde).

Joyce Kardol