Spreektekst Bergoss PS vergadering 14 maart 2014

Voorzitter, de PVV is voor het behoud van erfgoedcomplexen in Brabant, maar niet tegen elke prijs en zeker niet als er nogal wat risico’s aan kleven.

Wat de kantoorvilla betreft, hebben wij respect voor de eigenaar en kunnen wij eventueel onder voorwaarden akkoord gaan met de investering. Dat ligt anders

bij het opknappen van de sheddaken.

Tijdens ons bezoek aan het Bergosscomplex op 31 januari jl. antwoordde de gedeputeerde op de vraag: Waarom moet de provincie participeren? Met “Investeerders en commerciële partijen haken af aan de voorkant omdat ze geen risico willen nemen. De provincie kan wel instappen, want het risico aan de voorkant is er niet.” Wel voorzitter, die risico’s zien wij wel degelijk.

Ten eerste: wat de marktconforme waarde van het provinciaal deel van het eigendom van de kantoorvilla zal zijn na 5 jaar, kan de gedeputeerde kennelijk nu niet aangeven. Evenmin kan zij op dit moment zeggen dat het bod dat de gemeente na 5 jaar zal doen, voldoende zal zijn om de provinciale inbreng van de sheddaken te compenseren. Onzekerheid troef dus!

Ten tweede is pas 70% van de verhuurbare oppervlakte gedekt door een getekende huurovereenkomst. Ook bij de sheddaken bestaan er substantiële risico’s t.a.v. de herontwikkeling, nl. dat de geraamde opbrengsten voor verhuur helemaal niet gehaald zullen worden.

Voorzitter, het derde risico dat ik wil noemen, en dat is misschien nog wel het meest verontrustende risico, is de bodemverontreiniging. In antwoord op onze vraag daarover stelt de gedeputeerde dat er sprake is van een lichte verontreiniging, maar dat geen nader onderzoek nodig is. Dat klinkt ons enigszins bagatelliserend in de oren. Onze fractie is van mening dat je beter op safe kunt spelen om elk risico in de toekomst uit te kunnen sluiten en vindt daarom dat er een gedegen bodemonderzoek plaats moet vinden. (Als de provincie geen gebruik maakt van haar recht hiertoe, vervalt haar recht op grond daarvan ontbinding van de overeenkomst te vorderen (Art. 10, punt 6).)

Voorzitter, wie weet wat er allemaal onder het tapijt is geveegd in de voorbije jaren?

Daarom dient onze fractie een amendement in waarbij een uitgebreider bodemonderzoek en de uitkomst daarvan voorwaardelijk worden gemaakt voor een eventuele provinciale lening en investering.

Wij vragen ons trouwens af of er onderzoek is gedaan naar draagvlak onder de bevolking voor dit project en kan de gedeputeerde ook aangeven op basis waarvan het Bergosscomplex prioriteit heeft gekregen? Welke criteria liggen hieraan ten grondslag? Daarover zijn Provinciale Staten in het voortraject niet geïnformeerd. Er is veel geld mee gemoeid (1,9 miljoen) om dit Bergosscomplex in oude glorie te herstellen. Nogmaals, de PVV vindt de herontwikkeling van de kantoorvilla een goede zaak, maar de plannen voor de sheddaken erg vaag. Het tweede amendement beoogt dan ook de herontwikkeling van de sheddaken uit het Statenvoorstel te halen.

Voorzitter, wij zien uit naar de beantwoording van de gestelde vragen.

Mariëtte Frijters-Klijnen