Spreektekst Statenvoorstel 54/14 Brabant bijenland en 64/14 Bijgezondheid, provinciale visie en actieprogramma

Voorzitter, Maya en Willy de Bij hebben het moeilijk, vooral in Brabant. Het is dan ook belangrijk om bijensterfte onder de aandacht te brengen. De PVV is hierin landelijk initiatiefnemer geweest en ook provinciaal hebben we bijgedragen en zijn we trots op onze provinciale bijenvolken.

De PvdD willen we complimenteren met hun sympathieke initiatiefvoorstel. Máár: De provincie moet niet willen klaarstaan met een extra zak belastinggeld: geen 3,5 miljoen, maar ook geen 3 ton. Bestaande regelingen en projecten volstaan om ons in te zetten voor de bijen.

We zien graag dat de provincie initiatief neemt en ook de gemeenten stimuleert om het maaibeleid aan te passen. Indien er minder snel gemaaid wordt in de bermen, dan zullen de bijen veel sneller naar de bermbloemen gaan. Daarnaast kunnen bepaalde pesticiden bijdragen aan het uitsterven van de bij: vervang chemische middelen door zoveel als mogelijk voor niet-chemische middelen. Zet ook meer in op goede handhaving: pak de overtreders aan. En tenslotte: stimuleer de gemeenten in het beschikbaar stellen van daken van overheidsgebouwen voor bijenkasten. Graag hoort de PVV van de gedeputeerde of dit kan worden meegenomen in het meerjarenprogramma bijengezondheid.

Uit het initiatief Stadsbijen in Gelderland blijkt dat inzet voor bijen zeer kosteneffectief kan, bijvoorbeeld doordat bedrijven de projecten financieren. Voorzitter, de PVV wil de gedeputeerde uitdagen om dit soort initiatief op te zetten. Misschien kan de Gelderse doelstelling van 60 bijenkasten ruimschoots worden overschreden door ervoor te zorgen dat er volgend jaar in elke gemeente minimaal één bijenkast staat voor Maya en Willy de Bij. Voorzitter, we dienen een aantal moties in bij dit voorstel.

Tweede termijn:

Voorzitter, de rol van de provincie is verandert. Als provincie moeten we verbinden, aanjagen en niet subsidiëren. We moeten onze verantwoordelijkheid niet afschuiven door enkel de portemonnee te trekken voor subsidies naar de BMF, vlinderstichting, food4bees en imkerverenigingen. Voor het actieprogramma wil de PVV de gedeputeerde verzoeken om te onderzoeken wat we als provincie zelf kunnen veranderen binnen het huidige beleid en ook zelf de gemeenten en overige partners hiertoe aansporen om het leefgebied van de bij te verbeteren. De PVV ziet de 3 ton dan ook als een eenmalige startersbijdrage, oftewel smeerolie, om het leefgebied voor de bijen te verbeteren.