Spreektekst PS vergadering 12 december

Verbonden partijen en deelnemingen

Voorzitter, zoals reeds in de commissie aangegeven is het in de basis prima om sturing, samenwerkingsrelaties en verbonden partijen bijeen te brengen en hernieuwde uitgangspunten daarvoor te benoemen.

De PVV is nog niet op alle punten overtuigd en wil daar graag nog aandacht voor vragen.

Voorzitter, er wordt als aanleiding voor dit stuk gesteld dat er ontwikkelingen en kansen zijn waar het provinciebestuur maximaal op wil kunnen inspelen. Het gaat om flexibel kunnen opereren in het concept van netwerksturing en door verschillende vormen van samenwerking aan te kunnen gaan de effectiviteit te verhogen. Aldus de notitie.

Voorzitter, de PVV vindt dat de overheid niet de juiste organisatie in de maatschappij is om te experimenteren. Wat de PVV betreft moet trendy en hip zakendoen, onder noemers zoals flexibel opereren en netwerksturing vooral worden overgelaten aan trendy en hippe private partijen. Overheden moeten vooral degelijk en sober hun kerntaken uitvoeren. Met dit soort vormen van experimenteren roepen we namelijk potentieel risico's en problemen over ons af: hoe voor de hand lagen jaren geleden niet bepaalde constructies waar de provincie nu met spijt op moet terugkijken? Met al te veel experminenteerruimte is het eigenlijk alweer wachten op nieuwe problemen en ongewenst risico's nemen.

Daarom wil de PVV van het College graag weten hoe het college denkt in het licht van flexibiliteit toch voldoende waarborg in te bouwen om te voorkomen dat er constructies worden aangegaan waar we later spijt van krijgen en waar uiteindelijk de belastingbetaler altijd de dupe van is?

Bovendien voorzitter, moet willekeur en wildgroei worden voorkomen.

Voorzitter, de PVV onderstreept de stelling dat er geen statenleden in de aansturing van verbonden partijen een rol moeten hebben. We zouden de afzwakking 'in beginsel' dan ook willen schrappen. We dienen daartoe een amendement in.

Voorzitter, we ontvingen een overzicht van de verbonden partijen met vermelding of ze onder de Wet Normering Topsalarissen vallen.
Een prachtig overzicht, maar de PVV wil er toch iets nadere informatie over. Op 1 april 2013 is in de Algemene Subsidieverordening de Brabantnorm als weigeringsgrond van kracht geworden. Concreet de vraag nu aan het College of er in de aangeleverde lijst van deelnemingen/verbonden partijen organisaties zijn opgenomen waar sprake is van een beloning boven de Brabantnorm en die tevens provinciale subsidie ontvangen?

Voorzitter, tot zover de inbreng in afwachting van beantwoording.