Spreektekst: Statenvoorstel 25/14 Omvorming Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM)

Voorzitter,

De provinciale Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij bestaat 12½ jaar, maar reden voor een feestje is er niet. Dit jubileum gaat de Brabantse belastingbetaler maar liefst 75 miljoen euro extra kosten oftewel ruim 30 euro per persoon. De PVV vindt derhalve dat het tijd is voor een evaluatie. Wat heeft de TOM de afgelopen 12,5 jaar gepresteerd?

De (oorspronkelijke) doelstelling van de TOM was voor de komende tien jaar:

- Het ruimte bieden aan ca 20 Brabantse glastuinbouwbedrijven die om planologische redenen moeten verplaatsen. De TOM heeft 1 verplaatsing tot stand kunnen brengen oftewel 5%.

- Het (her)ontwikkelen van duurzame glastuinbouwlocaties. Slechts 27% is behaald.

- Het saneren van 50 kassen, waarvan de teller momenteel op 35 staat, zijnde 70%

Kortom, de doelstellingen en financiële winst zijn tot op heden niet behaald. De PVV dringt dan ook aan op een vervroegde evaluatie. Graag reactie van de gedeputeerde hierop.

In 2011 heeft de TOM verzocht om een financiële injectie en zijn de doelstellingen bijgesteld. Slechts 3½ jaar later heeft de TOM nog meer geld en tijd nodig. Met voorliggend stuk wil het college de lening van de Rabobank overnemen en de volledige financiering op zich nemen ter waarde van 75 miljoen euro. Oftewel het college vraagt een bijdrage van meer dan 30 euro van elke Brabander. Totaal 75 miljoen euro om Brussel te behagen en te voldoen aan de Europese regeltjes en de provinciale energie duurzaamheidsdoelstellingen. Vraag is echter wat gaat de Brabander van deze waanzin terug zien? De financiële risico’s van voorliggend document zijn hoog; totaal bijna 40 miljoen. Daarnaast is er een garantie verstrekt aan de gemeente Deurne tot afname van glastuinbouwgrond. Tot op heden is er echter geen kavel verkocht en in het ergste geval verliest de provincie vanwege deze garantie daar ook nog eens 18,4 miljoen euro. Oftewel een risico van maar liefst 60 miljoen euro.

Dus waar baseert het college zich op met zo’n betrekkelijk rooskleurig beeld over de ontwikkeling in de glastuinbouw dat het college een risico van 60 miljoen durft aan te gaan? De gedeputeerde zei tijdens de commissiebehandeling dat de provincie haar investering niet baseert op andere rapporten zoals McKinsey, waarin een negatief beeld geschetst wordt van de huidige glasgroentesector. Het college baseert zich op de stukken van de Rabobank en ik citeer de gedeputeerde De Boer.

74:50 ‘’Waar wij ons mede op baseren is de stukken van de Rabobank. Die een groot belang heeft omdat zij daar financieren en daarmee natuurlijk ook hun budget voor deze sector hebben geïnvesteerd. Samengevat komt dit hierop neer, ik hoef dat niet in memorie van antwoord te doen u kunt dat in de openbare stukken gewoon vinden bij de betreffende organisatie. Waarin zij zeggen platgezegd ‘’Snoeien om te bloeien’’’’. Einde citaat. Diezelfde Rabobank, welke een rol had in deze tuinbouwcrisis, trekt zich terug uit dit prestige project van het college. De fractie van de PVV had dit document dan ook graag willen lezen om het inzicht van het college te kunnen begrijpen en heeft hiertoe ook meermaals verzoeken gedaan. Echter wat blijkt uit de Groente & Fruit Actueel, zo’n document van de Rabobank bestaat niet en de bank volgt geen sectorstrategie. Waarom heeft de gedeputeerde De Boer onjuiste informatie verstrekt over zijn broninformatie? En waarom negeert de gedeputeerde de rapporten van experts? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Tweede termijn:

Voorzitter,

De PVV heeft geconstateerd dat er géén gedegen onderzoek ten grondslag ligt aan voorliggend besluit om 75 miljoen te investeren. Schrikbarend. Volgens de PVV is de rooskleurige voorstelling van zaken die wordt geschetst op basis van een fictief Rabobank rapport en analyses, nodig om te voorkomen dat het college moet toegeven dat dit majeure project heeft gefaald. Dit college gaat behoorlijk ver door de ontwikkelingen van het Brabantse glasgebied over te nemen en 75 miljoen te investeren, te ver. De PVV vindt dat het college zich niet moet bemoeien met de marktontwikkeling van de glastuinbouw en de keuze voor vestiging. Geef ondernemers de vrijheid.

De PVV dient een motie om de grote evaluatie van de TOM te vervroegen, zodat in volgende Statenperiode dit dossier grondig besproken kan worden en niet last-minute aan het eind van een bestuursperiode of begin van een nieuwe bestuursperiode. Daarnaast zouden we graag periodiek in de Statencommissie worden geïnformeerd.

Stemming: Tegen