Spreektekst Jaarrekening 2014

Voorzitter, deze jaarrekening kon niet treffender getimed zijn, want zij lijkt een voorbode van vreselijk beleid van deze linkse coalitie die we de komende jaren te vuur en te zwaard zullen gaan bestrijden. Waarom dan zult u denken voorzitter? Nou, heel simpel: omdat Brabant beter verdient volgens de PVV.

Want de jaarrekening 2014 is doorspekt met ambtelijke prietpraat, termen waar een normale burger geen touw aan vast kan knopen, en oh ja, voor diezelfde burger die dit feestje mag betalen, is vervolgens nauwelijks ruimte in dit vooral bestuurlijke boekje.

Gesproken wordt over dat doelen zijn verwezenlijkt, en dat valt dan af te leiden uit gedane aanbevelingen, gehouden dialogen en conferenties, plannen van aanpak, analyses, voortgangsrapportages, het verlenen van subsidies, beschikkingen sturen en wat dies meer zij.

Oftewel: Praatsessies en pronkzittingen. Voorzitter, allemaal bezigheidstherapie voor ongetwijfeld zeer hardwerkende en uiterst goedbedoelende ambtenaren, maar concrete resultaten zijn onvoldoende zichtbaar en dat voor een overheid die jaarlijks meer dan een miljard euro belastinggeld besteedt.

En dat belastinggeld wordt werkelijk aan de meest onzinnige flauwekul uitgegeven. Zo worden er miljoenen zuurverdiend publiek geld gestopt in het energiefonds of pilots georganiseerd rondom zero-emissie vervoer. Gaan er miljoenen naar elitaire en arrogante kunstkoepels, die als rupsjes-nooit-genoeg feestjes vieren om het binnenslepen van nog meer miljoenen via het cultuurfonds, allemaal betaald door de belastingbetaler. Of lobbykantoren in Brussel, netwerkfeestjes, niets was het college te gek. Zo is daar zogenaamde 'duurzame energie', dé zelfverklaarde pijler van de Brabantse economie, die werkelijk geen millimeter gaat opleveren voor de belastingbetalers. Behalve dan een stijgende energierekening en een bijbehorende lege portemonnee voor de minder fortuinlijke Brabanders die het energiefeestje voor de betuttelende klimaatkerk mogen ophoesten. Rekenen kunnen de klimaatalarmisten namelijk weer wel als de beste: onder het motto 'een ander betaalt de rekening voor mij, en dus is het goed'.

Het college kan zichzelf dan wel mooi op de schouder kloppen, maar intussen zijn de registraties bij de omgevingsdiensten niet op orde, is er een achterstand in de vergunningverlening, en vallen de werkgelegenheidseffecten van diverse investeringen tegen. Ook betaalt de provincie nog steeds een groot deel van haar rekeningen niet op tijd zodat ondernemers zitten te wachten op hun geld. Voorzitter, dit ondanks een motie hierover die unaniem is aangenomen en het college vraagt om alles in het werk te stellen dat een veel groter deel van de rekening tijdig wordt betaald. En of het nog niet genoeg is, is de inkoop en aanbesteding voor het zoveelste jaar op een rij een aandachtspunt van accountant.

-------------------------------

Voorzitter, de PVV informeerde bij het college waar een onttrekking van bijna een half miljoen euro aan de reserve ICT infrastructuur betrekking op had. PS was over die besteding niet geïnformeerd laat staan dat de volksvertegenwoordiging er vooraf iets van heeft kunnen vinden. Het antwoord van het college luidde dat het ging om extra kosten als gevolg van de verbouwing van het provinciehuis. Welnu, de PVV heeft het college in 2011 stelselmatig gewezen op het feit dat de begroting voor de verbouwing van het provinciehuis incompleet was, omdat zaken als extra ICT kosten niet waren ingerekend. En plotseling wordt er met allerlei posten op en neer geschoven. Nu er een inkoopmeevaller op de verbouwing lijkt te zijn, worden er op miraculeuze wijze opeens allerlei kostenposten gevonden die onder de noemer verbouwing worden geschoven. Wat een abject gegoochel met cijfers voorzitter. Hoeveel extra geschuif met potjes gaat er nog volgen? Zou het college daar een helder antwoord op willen geven?

--------------------------------

Voorzitter, de accountant merkt in de accountantsrapportage bij de jaarrekening op dat er voor bijna een miljoen euro bestedingen zijn gedaan voor zaken die feitelijk onder de noemer subsidie hadden moeten worden verstrekt. Omdat deze gelden niet onder de noemer subsidie zijn verstrekt, hoeft er door de betreffende ontvangers ook niet op de gebruikelijke wijze verantwoording over te worden afgelegd. Dat voorzitter, is voor de belastingbetaler niet acceptabel. Dit is ontduiking van de subsidieregels, en de belangrijke vraag is: waarom?

De PVV heeft gevraagd naar de reden waarom de bedragen niet volgens de normale regels als een subsidie zijn verstrekt. Het antwoord is van een bedroevend en daarmee ook zeer bedenkelijk niveau, maar het komt er aldus het college op neer dat het fout is gegaan omdat het fout is gegaan. Voorzitter, ook dat is niet acceptabel. Er wordt zomaar een miljoen euro geld aan allerlei clubjes gegeven zonder dat daarbij de gebruikelijke spelregels van verstrekking in acht zijn genomen en zonder dat die clubjes verantwoording over de besteding af hoeven te leggen.

Opvallend genoeg gaat het bij deze fouten veelal om usual suspects die sowieso al ruimschoots aan het subsidieinfuus van de provincie hangen. Een deel van die organisaties krijgen daarnaast ook nog eens middelen via externe inhuur. Toe maar, de centen komen echt van alle kanten aanwaaien uit dit provinciehuis.

----------------------------------

Een ander punt voorzitter, als we het over subsidies hebben. De PVV heeft 4 jaar geleden -samen met CDA- gezorgd dat er een openbaar subsidieregister kwam. In het subsidieregister zijn alle betaalde of verleende subsidies opgenomen. En daar wringt de schoen: de ene keer worden namelijk de betaalde bedragen opgenomen, en de andere keer gaat het opeens om de aangegane verplichtingen. Dat is niet consequent en leidt tot verwarring. De PVV vraagt het college dan ook werk te maken van het verbeteren van het subsidieregister, zodat helder is of een bedrag betrekking heeft op één jaar, of een verplichting betreft voor meerdere jaren. Daarnaast moet in het register duidelijk worden waar het geld nou voor is bedoeld. Ook dat mag de belastingbetaler weten. De PVV dient een motie in over dit onderwerp.

----------------------------------

Voorzitter, de hoge kosten voor externe inhuur zijn voor de PVV al jaren een doorn in het oog. Ooit is een maximumbedrag van 16,5 miljoen euro afgesproken, en dat bedrag is in beton gegoten. Want ondanks een lagere omzet door de provincie, je zou dus verwachten dat de externe inhuur dan ook wel een onsje minder kan, mag de externe inhuur gewoon nog steeds 16,5 miljoen blijven bedragen.

Maar voorzitter, deze provincie doet voorkomen alsof zij keurig onder die norm blijven, maar intussen zit er in de jaarrekening nog veel externe inhuur verstopt onder allerlei andere labels. Zo bedroeg alleen al in 2014 de externe inhuur voor diverse onderzoeken 725.000 euro, blijkt uit de beantwoording van technische vragen. Maar dat bedrag is niet verantwoord onder externe inhuur, maar verstopt bij 'overige lasten'. Of de inhuur van allerlei dagvoorzitters of procesbegeleiders voor de praatsessies, zoals de 25.000 euro voor Felix Rottenberg.

En als we nader naar de lijst van externe inhuur kijken, we gaven het al aan, dan valt dus op dat er een deel van die inhuur geschiedt bij organisaties die ook al subsidie-ontvanger zijn van de provincie, of die geld hebben kregen onder een andere noemer wat eigenlijk volgens de accountant ook een subsidie had moeten zijn. Driemaal kassa dus. Voorzitter, is dat nu wat het college bedoelt met de Triple Helix gedachte?

Voorzitter, de PVV wil voortaan alle externe inhuur -ook die nu onder andere posten is ondergebracht, bijvoorbeeld voor adviezen en onderzoeksopdrachten of procesbegeleiding- openbaar vermeld zien op de website van de provincie, en vraagt het college ervoor te zorgen er een openbaar register van externe inhuur wordt gepubliceert. We dienen hiertoe een motie in.

----------------------------------

Een ander punt voorzitter, maar wel zo'n beetje het allerbelangrijkste. De motor van onze economie, een goede wegeninfrastructuur, en dit college presteert het om jaar in jaar uit een onderbesteding te realiseren. Ook in 2014 is er weer minder uitgegeven dan begroot en de oorzaken zijn dan vertragende participanten en dwarsliggende milieuclubjes. Die milieuclubjes worden nota bene gesubsidieerd door het college, en het komt er dus op neer dat zij op kosten van de belastingbetaler juridische procedures aanspannen en daarmee de overheid dwarsbomen en noodzakelijke projecten kapot procederen.

Voorzitter, wegeninfrastructuur is de motor van onze economie en de automobilist die naar zijn werk wil staat in de file. De automobilist, die in deze provincie  structureel veel te weinig waar krijgt voor zijn geld. Die mag meebetalen aan allerlei linkse hobbies en als dank in de file staat. En dankzij het nieuwe college is daar geen einde gekomen, sterker, er wordt de komende jaren alleen maar meer gehobbied en minder gedaan voor de automobilist.

Het college noemt projecten als de e-bike en het spitsmijden een succes, wij noemen het een doekje voor het bloeden.

600 miljoen euro heeft de Brabantse automobilist sinds 2011 méér betaald aan provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting dan hij heeft teruggekregen in de vorm van een veiliger en beter doorstromend wegennet. In plaats van investeren in het volledig en snel veilig maken van de provinciale wegen, koos het college voor 200 miljoen teveel gaan uitgeven aan een Vughtse spoorbak.

---------------------------------

Voorzitter, met dit nieuwe college en een vreselijk bestuursakkoord, kan de PVV alleen maar vrezen voor nog meer geldverslindende onzinprojecten die de burger boven het hoofd hangen.

Het zal duidelijk zijn dat de PVV niet kan instemmen met deze jaarrekening