Spreektekst Uitvoeringsprogramma ‘Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2016 - 2019’‏

De doelstellingen voor het arbeidsmarktbeleid zijn in het bestuursakkoord onduidelijk en voorliggende begrotingswijziging en uitvoeringsprogramma veranderen daar niet veel aan, ook niet met de infographics. Vraagstukken zijn niet of onvoldoende uitgewerkt, ontbreken er nog een aantal zaken en zijn er geen concrete en controleerbare doelstellingen en streefwaarden geformuleerd. 

Hoe kan immers een internationaal werkbezoek een doelstelling zijn? En hoe wordt lef gemeten bij het punt aangaande flexicurity? 

Verder lijkt me de streefwaarde op pagina 4 om in drie jaar tijd maar liefst 50% minder jeugdwerkloosheid te realiseren nogal heel erg optimistisch. Hoe wil de gedeputeerde dit concreet bereiken? 

 Een precieze uitwerking kunnen wij echter nog niet gevenis het antwoord van dit college. Enerzijds wachten we op goedkeuring van de inzet van middelen door Provinciale Staten en anderzijds zijn processen nog in ontwikkeling. Hoe valt dit te rijmen met het principe van 'eerst beleid dan geld'?

Wat me verder opviel is dat op pagina 2 van de begrotingswijziging staat dat Provinciale Staten met het vaststellen van het bestuursakkoord al 16 miljoen heeft gereserveerd voor de arbeidsmarkt en dat nu pas wordt bevraagd om een deel van deze middelen definitief te bestemmen. Hoe valt dit te rijmen met het principe van 'eerst beleid dan geld'? 

 Hoe we de gelden toe gaan delen verdient nadere uitwerking aldus dit college op de vraagstelling of de middelen revolverend worden ingezet of als een ordinaire subsidiekraan. En wederom, hoe valt dit te rijmen met het principe van 'eerst beleid dan geld'? 

 Recentelijk is onder deze begrotingspost Arbeidsmarktbeleid een project gesubsidieerd om asielzoekers te helpen met het opstarten van een eigen bedrijf. Hoe kan de gedeputeerde dan zeggen dat er nog geen cent is uitgegeven terwijl de beantwoording van de technische vragen anders weergeven?

En waarom mogen alleen asielzoekers die als ondernemer willen starten profiteren van deze projectsubsidie?

In de bijlage van het Statenvoorstel staat:'Het stimuleren van bedrijvigheid en invullen van openstaande knelpuntvacatures door 50 arbeidsmigranten uit oost-, midden- en zuid Europa en/of statushouders'. 

Asielzoekers krijgen al voorrang op de woningmarkt en dankzij dit college nu ook op de arbeidsmarkt. 

Integratie en diversiteitsbeleid zijn geen taken van de provincie en toch wordt hier onder het mom van ‘’stimuleren van economische bedrijvigheid’’ invulling aan gegeven. Het college heeft eerder stelling genomen dat integratie en doelgroepenbeleid geen taken zijn van de provincie. Waarom kiest dit college in het uitvoeringsprogramma dan tóch voor een integratie- en doelgroepenbeleid? Graag een reactie van de gedeputeerde. 

De PVV wil het beste voor de Brabanders en vind het schokkend om te horen dat deze gedeputeerde, zoals gezegd tijdens de themavergadering, zich wil inzetten voor de Syrische asielzoekers op de arbeidsmarkt en deze even belangrijk vindt als de grote werkeloosheid onder jongeren. Als we ons al richten op arbeidsmarktbeleid, laten we dan de Brabander die al langdurig werkeloos is integreren op de arbeidsmarkt. 

2e termijn:
Integratie is geen provinciale taak.
De gedeputeerde gaf aan dat het hinderlijk is dat buitenlandse bedrijven hier kennis opdoen en dan met met onze kennis naar het buitenland vertrekken. Maar geldt dat dan niet evengoed voor statushoudende asielzoekers, die na afloop van hun voorlopige verblijfsvergunning, na 5 jaar met onze kennis weer teruggaan naar hun land van herkomst? Of is voor de gedeputeerde het uitgangspunt dat sowieso iedereen hier mag blijven, ook als het thuisland binnen 5 jaar weer veilig is?
En als het succesvolle ondernemers zijn, dan hebben ze geen overheid en subsidie nodig. 
Terugkomend om mijn eerste termijn, eerst beleid dan geld.  
Hoe kan de gedeputeerde zeggen dat er nog een cent is uitgegeven, terwijl recentelijk onder deze begrotingspost een project is gesubsidieerd om asielzoekers te helpen met het opstarten van een eigen bedrijf?