Inbreng Willem Bakker inspraak gemeenteraad Woudrichem over opvang asielzoekers

Voorzitter,

In deze speciale opiniërende vergadering biedt u vanavond de inwoners van Woudrichem en overige belanghebbenden de mogelijkheid om over de opvang van asielzoekers hun zegje te doen.

Ik waardeer het zeer dat u mij als Statenlid voor de PVV Noord-Brabant de kans geeft om de burgers een hart onder de riem te steken in het verzet tegen de asielopvang: deze moet niet in Woudrichem, niet in Brabant, en niet in Nederland. De grenzen moeten dicht.

Maar laat ik beginnen met iets recht te zetten: Het zogenaamde "Pact van Brabant" waar regelmatig aan gerefereerd wordt, is een pact waar ik als provinciaal volksvertegenwoordiger nooit een politiek debat over heb mogen voeren. En dat zou normaal gesproken ook helemaal niet nodig hoeven zijn, want asielopvang is immers géén provinciale taak. Ons provinciebestuur heeft echter gemeend dit ‘pact’ te presenteren als een ‘Brabantse oplossing’, en maakt het daarmee tot een provinciaal dossier, waarover de volksvertegenwoordiging zou moeten kunnen debatteren.

Onze Commissaris van de Koning Wim van de Donk bestookt u als raad, het gemeentebestuur van Woudrichem en de rest van Brabant met allerlei asielzoekersquota. Dat doet hij niet als Commissaris van de Koning van de Provincie Noord-Brabant, maar in zijn rol als Rijksheer in opdracht van het ministerie, en hij is in deze hoedanigheid niet door mij als lid van Provinciale Staten aan te spreken op zijn daden.

Ondertussen legt hij op deze manier wel de druk bij uw gemeente neer om opvanglocaties voor asielzoekers te realiseren. Maar u moet zich goed realiseren dat de Commissaris de opdracht vanuit het Rijk veel ruimer opvat dan zoals die in beginsel gesteld is. Terwijl in andere provincies de cijfers uit het eind 2015 tussen de overheden afgesproken Bestuursakkoord leidend zijn, is de Brabantse commissaris op eigen initiatief gaan rekenen met de hoogst mogelijke instroomverwachtingscijfers en heeft deze ook op eigen initiatief omgeslagen naar quota voor alle Brabantse gemeenten.

Daarmee wordt de druk bij de leden van uw gemeenteraad neergelegd, terwijl er geen sprake is van een harde afspraak of een breed gedragen besluit. Door onnodig vooruit te lopen is dit een Brabants “Wir schaffen das” waarmee de asielinvasie nog verder gefaciliteerd wordt.

Door uit te gaan van cijfers die hoger liggen dan de realistische verwachte instroom wordt een zichzelf vervullende voorspelling gecreëerd.

En waaruit bestaat deze instroom eigenlijk?: voor een groot deel uit Albanezen, die louter als migrant ons land binnen willen komen. En wie afkomstig is uit Syrië of Eritrea is al zeker 8 veilige landen gepasseerd. Bovendien veelal alleenstaande mannen, die ongegeneerd hun vrouw en kinderen achterlaten in hun jacht op een verblijfsvergunning in onze verzorgingsstaat. Zij zijn dus niet direct op zoek naar veiligheid, maar vooral naar onze welvaart. Opvang in de regio is de enige oplossing. Het is voor iedereen beter: voor Woudrichem, voor de asielzoekers zelf én het haalt de gruwelijk wrede mensenhandelarende wind uit de zeilen, die in ruil voor veel geld gelukzoekers in gammele bootjes de Middellandse Zee laten oversteken..

En wie gaat al die opvang betalen? Ik kan u alvast uit de droom helpen. In tegenstelling met wat sommige gemeenten denken en beweren, gaat de provincie niet bijspringen.

Antwoorden die wij van GS kregen op een aantal schriftelijke vragen over deze eventuele provinciale financiële bijdrages, waarover onder meer in Waalwijk gesproken werd, waren duidelijk: Nee, u hoeft vanuit Den Bosch geen Euro te verwachten.

En zelfs al zou het geld uit de Provincie komen. Voor de belastingbetaler is het uiteindelijk niet relevant of nou het COA, de gemeente, de Provincie of het Rijk betaalt: het is immers allemaal belastinggeld. Uw en mijn belastinggeld, waar u hard voor heeft gewerkt.

Voorzitter, met een "nee" tegen een AZC helpt u de verontruste mensen in uw mooie gemeente Woudrichem, zij kunnen vannacht weer rustig gaan slapen. Zij lopen dan niet het risico een AZC in hun achtertuin te krijgen. Dan hoeven zij zich geen zorgen te maken over hun veiligheid, immers bij veel AZC’s elders in het land hebben we immers al kunnen zien wat de risico’s zijn: slechte screening op zowel veiligheid als volksgezondheid, vechtpartijen, intimidatie van andersdenkenden, vrouwen en homoseksuelen en andere overlast. Waarbij de politie ‘overlast’ niet eens registreert in de criminaliteitsstatistieken.

Met een "Nee" tegen een AZC zegt u Nee tegen het "Pact van Brabant" en laat u Wim van de Donk weten dat er in de kroon van de provincie Noord-Brabant nog zoiets bestaat als "democratie".

Ik dank u.