Spreektekst Mestbeleid

Voorzitter,

Het eerste deel van de mestdialogen is afgerond en de PVV vraagt zich af wat deze dialogen nou werkelijk hebben opgebracht….

  • Een voorstel voor een stop op de overlast van de veestapel??
  • Mest dat wordt gezien als het bruine goud .
  • Mestverwerking dan? Kleinschalig op eigen erf en grootschalig naar industrieterreinen?
  • Volksgezondheid, dierenwelzijn en veiligheid voorop?

Nee, al deze punten staan in het verkiezingsprogramma: ”het beste voor Brabant” het verkiezingsprogramma van de PVV… dat in tegenstelling tot de VVD wel op onze website te vinden is.

Nee, de beschamende opbrengst van de mestdialogen is een paar pagina’s waarbij dit college verzoekt om meer tijd. Dit college verschuilt zich achter dialogen omdat dit college zelf geen beslissingen durft te nemen.

Had deze gedeputeerde echt zelf niet deze uitkomsten van de mestdialogen op voorhand al kunnen bedenken?

Als dit college een beetje lef had getoond dan hadden wij als Provinciale Staten vandaag concrete besluiten kunnen nemen, besluiten waarop de Brabantse burgers, boeren en buitenlui al tijden op wachten.

Helaas, het enige besluit dat voorligt is dat dit college weer door gaat met babbelen.

De PVV wil dat dit college zelf de regie gaat nemen en geeft derhalve graag de juiste richting mee.

1. Doordat de boer te lage prijzen krijgt voor zijn mooie producten, worden de kleine gezins- en familie bedrijven de bio industrie in gedwongen, en daardoor krijgen burgers megastallen in hun dorp.

In 2014 is in de Tweede Kamer de motie Graus aangenomen die het kabinet verzoekt tot een beter en eerlijker verdienmodel ten behoeve van boeren en tuinders te komen.

Weet gedeputeerde hoe het staat met de uitwerking door het kabinet van deze voor Brabant zeer belangrijke motie? In hoeverre is onze provincie bij die uitwerking betrokken?

2. Stel volksgezondheid, dierenwelzijn en veiligheid voorop maar laat je niet gek maken door de groene milieumaffia.

Zorg dat omwonenden geen overlast onder vinden, stop met onzinnig ammoniakbeleid en dure luchtwassers maar kies voor dierenwelzijn en laat de koe de weidegang maken.

En als dieren op stal staan zorg er dan voor dat deze stal brandveilig is. In Brabant hebben de afgelopen maanden alweer diverse stalbranden plaatsgevonden waarbij de dieren geen schijn van kans hadden met duizenden doden dieren als verschrikkelijk resultaat.

Wat gaat gedeputeerde doen om stalbranden in Brabant te verminderen ?

Onderzoek innovatieve systemen waarbij dieren snel en veilig de stal kunnen ontvluchten zoals het Stable safe-systeem.

3.Mest is het bruine goud, met het fosfaat dat in onze mest zit kan voor onze boeren een heel nieuw verdienmodel ontwikkeld worden en zónder subsidies. Leg geen onnodige beperkingen op de verwerking van ons bruine goud.

4.Stimuleer niet alleen de koplopers in de transitie via extra faciliteiten en/ of vermindering van regeldruk zoals aangeven bij in het Statenvoorstel. Nee, geef de ruimte aan de Brabantse kleine gezins- en familiebedrijven. Dit college moet zorg dragen dat de regelgeving de kleine gezins- en familiebedrijven niet belemmert om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden. Daarnaast zouden boeren eenvoudig nevenactiviteiten moeten kunnen ontplooien.

Voorzitter, nu de PVV dit college de juiste richting heeft aangereikt, verwacht niet alleen de PVV maar ook onze burgers en boeren dat dit college aan het werk gaat.

En niet zoals in het Statenvoorstel staat: dat dit college aan de deelnemers gaat vragen om de voorgestelde oplossingsrichting uit te werken en de daarbij behorende juridische aanpak.

Nee college, ga zelf aan het werk.

Voorzitter tot zo ver.