Spreektekst governance Havenschap Moerdijk en conceptbegroting

Voorzitter,

de risico's van de havenstrategie vereisen dat er een NV-structuur komt zodat de toetreding van financiers mogelijk wordt. Maar wordt met het optuigen van een andere governance-structuur het risico voor de belastingbetaler wel kleiner? De ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk (LPM) ligt al sinds februari stil en deze gedeputeerde heeft gezegd dat er geïnteresseerde bedrijven zijn die al ergens anders zijn gaan kijken. Weet de gedeputeerde inmiddels meer en zijn er toch nog financiers welke staan te popelen om de extra benodigde honderd miljoen euro te investeren in de havenschap?

Tijdens de behandeling van de notitie herijking Governance Havenschap Moerdijk in maart 2015 heeft de PVV reeds bezwaren kenbaar gemaakt voor de overgang naar een N.V. oftewel naar een privaatrechtelijke rechtspersoon. Tijdens de opvolgende bijeenkomsten is wederom geconcludeerd dat er op veel vragen nog geen antwoord gegeven kan worden onder meer op gebied van risico's en is de onduidelijkheid in de kosten genoemd. Risicoprofielen worden niet gedeeld met Provinciale Staten en zelf niet met dit college (aldus de beantwoording van de technische vragen), erg vreemd.

Of is dat allemaal irrelevant daar dit voorstel slechts gericht is om Brussel te plezieren en hebben de eurotekens dit college verblind. ''De nieuwe governance draagt bij aan het versterken van de positie van het havenschap in internationaal verband'', lezen we, echter nergens is te lezen hoe de Brabantse burgers hiermee worden gediend. Een leefbaarheidsfonds, om te investeren in goed nabuurschap, is dan ook een goed initiatief.

Het is goed dat er geborgd is dat de Brabantse overheid, middels gemeente en provincie, een meerderheidspositie behoudt. Verder is bepaald dat toetreding van derden alleen overheden of bedrijven die in handen zijn van overheden tot de NV mogen zijn en dat toetreding goedkeuring vergt van zowel de provincie als gemeente. Is hiermee echter wel geborgd dat de haven voor de volle 100% in Nederlandse publieke handen blijven? Daarbij het verzoek aan de gedeputeerde om Provinciale Staten actief te informeren over toetreding van derden.

''Zowel de zeggenschapsverhoudigingen als de financiële verhoudingen tussen de provincie en gemeente zijn geregeld op basis van gelijkheid'' staat in de beantwoording van de technische vragen, terwijl in voorliggende documenten staat dat de gemeente en provincie naar rato van hun deelneming instaan voor de nakoming van de verplichtingen. Kortom, betekent dit dat de gemeente en de provincie financieel niet evenveel inbrengen en niet evenveel garant staan maar wel gelijke zeggenschap hebben? Graag een reactie van de gedeputeerde.

De PVV heeft tijdens voorgaande bijeenkomst verzocht om een versobering beloningsbeleid voor de (directie en de) Raad van Commissarissen. Bij de bezoldiging wordt echter de wet normering topinkomens als uitgangspunt genomen (oftewel € 179.000). Waarom is bij het beloningsbeleid niet gekozen voor de Brabantnorm?

Inzake de begroting geeft dit college aan dat deze geen aanleiding geeft tot het indienen van een zienswijze. De PVV vraagt zich af waarom. De begroting heeft immers een onstabiele basis door voort te bouwen op de Havenstrategie Moerdijk 2030 en de daaraan verbonden risicovolle ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk. Daarnaast wordt gesproken over het uitrollen van de Energievisie, echter deze is (in tegenstelling tot wat in de begroting staat) nog niet eens afgerond. Desondanks worden er wel kosten begroot. Hoe rijmt dit met het uitgangspunt ''eerst beleid dan geld''? In de begroting is te lezen dat de kosten voor dit programma niet opwegen tegen de opbrengsten. Vandaar ook dat wordt geconstateerd dat de bereidheid van bedrijven om deel te nemen onzeker is. De onzinnige ambitie om een klimaatbestendig en energieneutraal haven- en industrieterrein te realiseren draag niet bij aan het doelmatig exploiteren van de haven Moerdijk. Reden voor de PVV om middels een amendement wel een zienswijze in te dienen.