Spreektekst Programma versterken sociale veerkracht

Voorzitter,

Het dossier sociale veerkracht ligt hier voor, maar wat het college nou concreet wil gaan doen en vooral waarom maakt zij op geen enkele manier duidelijk.

Het voorstel bevat een enorm gehalte aan wollige taal en vage vergezichten, zonder ook maar tot één concreet actiepunt te komen. Ook in de beantwoording op technische vragen, waar de PVV nadrukkelijk vraagt om concreetheid, wordt volstrekt niets concreet gemaakt.

Voorzitter er dient zich een ander bezwaar aan tegen dit voorstel. Met dit statenvoorstel wordt het sociale domein namelijk weer tot een kerntaak verheven van deze provincie. En dat behoort het absoluut niet te zijn.

Het versterken van de veerkracht in de samenleving, hoe fantastisch klinkt het? Het benutten en laten groeien van sociale veerkracht om maatschappelijke opgaven te versnellen verduurzamen en draagvlak te creëren, dat is nog eens een prachtzin vol ambitie, nietwaar?

Sociale veerkracht is een wetenschappelijk begrip dat hier misbruikt wordt om mensen in een hokje te stoppen en ze koste wat kost een bepaalde richting op te bewegen.

De sociale veerkracht waar dit college op doelt, is níet de sociale veerkracht waar de PVV achter kan staan.

Sociale veerkracht, een begrip uit de wetenschap, zou moeten duiden op het herstellen van en het aanpassen aan gebeurtenissen of omstandigheden die op mensen afkomen. We hebben het dan over treurige levensgebeurtenissen, economische tegenspoed en werkeloosheid, natuurrampen etc. Sociale veerkracht is in dát licht een maatstaf die iets zegt over hoe mensen die narigheid te boven kunnen komen, en welke hulpbronnen ze daarvoor aan kunnen boren. Dat kan dan gaan om economische middelen, of wellicht een sociaal netwerk om zich heen.

U geeft behoorlijke kwalificaties van gebieden zoals West-Brabant waar totaal geen onderbouwing voor gegeven kan worden. Het leefklimaat verandert geeft u aan, maar hoe komt dat toch?

Het leefklimaat in Nederland is anders geworden omdat de politieke elite van al meer dan vijftig jaar de grenzen wijd openzetten voor zielige mensen uit verre buitenlanden.

De argumenten bij toegang tot hulpbronnen, daar vliegt u volledig uit de bocht. Men moet volgens u de beschikking hebben over inkomen opleiding, werk en zelfs woonkwaliteiten. Dit, voorzitter, is voor de PVV echt een bewijs dat dit college alleen de elite wil bedienen en de overige Brabanders echt buiten de invloedssfeer wil houden. Aanboren van hulpbronnen zit hem in een goede communicatie en de wil om mensen te bereiken, dat missen wij in deze opzet. Maar wat mensonterend is dat u risico's ziet en een belemmering bij een stapeling van achterstanden. Wat u hier eigenlijk aangeeft is: u weet van niks laat ons het maar verzinnen. Op de netwerkdag in Tilburg is echt duidelijk geworden dat de provincie wel woorden als participatie kiest, maar daar niet de vereiste daden bij laat zien.

Het veld spreekt over de provincie als bemoeial.

Veranderingen voorzitter, daarvan zegt uw plaatjesboek met ondertitels:

"Deze zijn alleen realiseerbaar wanneer ze kunnen rekenen op de betrokkenheid, het draagvlak en de innovatiekracht van de Brabantse samenleving"

Wordt hier concreet bedoeld dat het de bedoeling is dat mensen geen andere mening mogen hebben?

De sociale veerkracht waar dít college op duidt, maar wat zij verzuimt te benoemen in het statenvoorstel, is hoe zij de maatschappelijke weerstand tegen door het kabinet en dít college opgedrongen klimaatbeleid, eurofilie en immigratie- en asielbeleid in een quasi sociaal jasje kan stoppen.

Voorzitter, de weerbaarheid van mensen uitgedrukt in termen van hun economische status en opleidingsvermogen, dát is geen weerbaarheid tegen tegenslag die mensen overkomt, maar het soort weerbaarheid dat mensen koest kan houden als zij ongewild met de meest vreselijke politieke besluiten worden geconfronteerd. Want in Nederland geldt: hoe hoger je inkomen, des te beter kun je het je permitteren om er linkse hobby’s en idealen op na te houden. Uiteraard op kosten van hen die niet zo'n hoog inkomen hebben.

Kortom, voorzitter, in de themabijeenkomsten ging het over geld, geld en geld om oude politiek te bedrijven en de netwerken vooral niet te stimuleren om te vooraf met een degelijk project te komen en vooral aan de slag te kunnen met makkelijk verkregen geld.

Wij hechten aan een betrouwbare overheid en die doet wat hij beloofd en dan gaat het dus op gebied van geld veranderen.

Kijk ook eens naar het getrapt subsidieslurpen, want een instantie die gelden doorsluist naar onderdeurtjes die moet wat PVV betreft niet in aanmerking komen voor ondersteuning. Wat dit college zich aan kan rekenen is de totale chaos die het heeft geschapen in het veld. Dat, voorzitter, is schuld van college en taak die zaken ook op te lossen.

Het hele verhaal dat hier ligt is een grote herhaling van zetten en het ademt het ideaal denken waar Nederland al feitelijk mee kapot is gemaakt. Heeft men hier nou helemaal niets van geleerd? Waarom bestaat er zo'n afkeer van de overheid en de politiek? Omdat die keer op keer de plank misslaan. En dan hier wéér zo’n tekstueel gedrocht zonder enig inlevingsvermogen van wat er nou echt bij de Brabander leeft.

Wij waren echt op zoek in het voorstel naar Indicatoren op basis waarvan controle mogelijk is, maar nee hoor, een niet te controleren feestje van mogelijke willekeur.

Onze technische vragen, voorzitter, zijn met een Jantje van leiden afgedaan, maar dat snap ik ergens wel wat ik zou me ook achter een boom verschuilen als er een dergelijk gedrocht geproduceerd is. Een gemiste kans op participatie een gemiste kans op verbinding met de Brabander en een gemiste kans op Sociale Veerkracht.

Voorzitter, dit voorstel is helemaal niet zo fraai als het allemaal lijkt, en de agenda die hier wordt neergelegd is absoluut niet die van de PVV.

Voorzitter, sociale veerkracht in de zin van projecten van onderop uit de samenleving, dát is wat de PVV wil. Aandacht voor het verenigingsleven in Brabant, voor tradities en ons erfgoed. Dat helpt onze samenleving vooruit.

Opgelegde sociale druk om maatschappelijke weerstand of democratische krachten de kop in te drukken hoort daar geenszins bij.

Voorzitter, deze provincie vraagt niet om úw ideeën over sociale veerkracht, maar om een andere overheid.

Tot zover eerste termijn