Statenvoorstel 92/16 Pivot Park 2.0

Voorzitter, “Als je ontdekt dat je op een dood paard rijdt, spring er dan heel snel af!”, dit is een wijsheid van de Dakota – indianen, lang geleden. Zij wisten het al… Nu dit college nog...

Dus wat doet dit college met een dood paard?

- Mensen van buiten worden ingehuurd om het dode paard te berijden,

- Bij voorkeur worden andere landen bezocht, om te bekijken hoe ze daar dode paarden berijden

- Een 2.0 versie wordt gecreëerd, om dode paarden harder te laten lopen

- De voorwaarden worden veranderd, zodat het paard levend lijkt

- Twitter wordt zelfs ingezet om het dode paard aan de man te brengen

- En wordt een commissie benoemd om het dode paard te bestuderen en er een nieuw business plan op los te laten.

En het business plan Pivot Park 2.0, voorzitter, die laat nogal te wensen over. Het meerderheidsadvies van de toetsingscommissie over het business plan is vernietigend en toch trekt deze VVD-gedeputeerde zich niks van deze meerderheid aan. Snappen wij dan niet dat dit dode paard springlevend is? Om het ons te laten begrijpen moet het college wellicht Ben Tichelaar vragen voor een 1-daags seminar 'dode paarden berijden'?

De toetsingscommissie schrijft:

‘’Er zijn tot nu toe vele miljoenen ingebracht en uitgegeven.’’ Ingebracht is 90% door de overheid en slechts 10% door het bedrijfsleven.

‘’De ‘oorlogskas’ is leeg’’, vervolgt de commissie. Ik citeer verder: ‘’En ondanks dat, is de bezetting laag en zijn de huren te hoog, is een belangrijk deel van de bedrijven voortgekomen uit MSD en is de werkgelegenheid relatief gering.’’

‘’Daarnaast vinden wij dat de beoogde resultaten van de investeringen en inspanningen (dus ook de werkgelegenheid) niet realistisch zijn.’’

‘’ De investering die gedaan moet worden acht de commissiemeerderheid economisch niet verdedigbaar en ook niet vanuit het belang voor de Biotech in Nederland en omstreken.

Politici nemen daarmee een welbewust risico’’, einde citaat. Voorzitter, een welbewust risico voor de Brabander, wel te verstaan.

Het is duidelijk dat het college het voorstel heeft geschreven met het positieve minderheidsadvies van de toetsingcommissie in het achterhoofd. Maar in hoeverre heeft de gedeputeerde gehoor gegeven aan de kanttekeningen die gepaard gingen bij dit minderheidsadvies?

Voorzitter, met voorliggend Statenvoorstel vraagt de gedeputeerde van Provinciale Staten:

- Een eenmalige extra financiering van € 13,9 miljoen voor Pivot Park 2.0, naast de reeds gedane investering door de provincie maakt dit 37,2 miljoen. Waarom blijft de bijdrage van derden achterwege? Waar is Pauli’s fameuze multiplier?

- Tussendoor wordt ook nog een verlaging van de leningsvoorwaarden vermeld. De rente wordt naar beneden bijgesteld en de aflossingstermijn wordt verlengd. Maar hoe zit het met precedentwerking? Ik kan mij voorstellen dat iedereen die een lening heeft, een lagere rente wil betalen. En wees eerlijk, inmiddels hebben best veel bedrijven een lening bij de provincie.

- Voor het risico is een aanvullende risicoreservering van 3,5 miljoen benodigd.

- en tot slot een van de belangrijkste punten: het verlies. Onder ‘Aantrekkelijk financieel perspectief’ wordt gerept over een cumulatief verlies van € 11,6 miljoen euro in het meest realistische scenario. Om nog maar niet te spreken over de worst case variant van 25,6 miljoen.

Het Pivot Park opereert in de sector Biotech voor nieuwe medicijnen. Met de door het college gevraagde investering groeit ook het belang en zeggenschap in de parkorganisatie.

De PVV wil het college dan ook net als in 2011 oproepen om alles te doen wat binnen haar mogelijkheden ligt, om het gebruik van proefdieren door bedrijven op Pivot Park te beperken tot gevallen waarbij andere testmogelijkheden in het geheel niet mogelijk zijn. De regering heeft de ambitie uitgesproken dat Nederland in 2025 wereldleider is in proefdiervrij onderzoek en dat er een stappenplan komt om deze innovatieve doelstelling te behalen. Is het geen mooie ambitie om te zorgen dat Brabant koploper wordt in proefdiervrij onderzoek? Is de gedeputeerde bereid om deze ambitie naar 2025 te onderschrijven, door een stappenplan te maken voor het provinciaal stimuleren van de afbouw van dierproeven en proefdieren?

Afsluitend voorzitter, waardeert de PVV het dat het college haar best doet voor een economisch initiatief, echter de PVV is voorstander om deze miljoenen aan Brabants belastinggeld in te zetten op realistische voorstellen voor de economie, infrastructuur en werkgelegenheid.

Wat is nu de oplossing? Het begint bij durven te zien er feitelijk een negatief beoordeeld business plan ligt, er tegenvallende resultaten zijn en dit daarmee een onverantwoorde extra investering is. Pak de taak van het voorbereiden van besluiten door Provinciale Staten serieus op en organiseer een informatiebijeenkomst en themavergadering. Pak de tijd om het anders te bezien en hierover ook te sparren met Provinciale Staten. Pivot Park in Oss was het paradepaardje van deze VVD-gedeputeerde in 2011, dus ik begrijp dat het ook moed kost en misschien pijn doet als de gedeputeerde anders gaat handelen en dit paard echt dood verklaart.

Tweede termijn: Voorzitter, allereerst complimenten aan de gedeputeerde voor het stoïcijns vasthouden aan mooipraterij, het vernietigend meerderheidsadvies op het businessplan 2.0 volkomen te negeren en alle vragen van de Staten te ontwijken. Waaronder de vragen over staatssteun, welke aangeeft dat een rechtstreekse bijdrage aan Pivot Park niet mogelijk is en dat derhalve via de BOM de middelen worden verstrekt. En dierproeven, wil Brabant geen koploper zijn in proefdiervrij onderzoek?

Overigens vind ik het schandalig dat de gedeputeerde achteraf en in de Staten de suggestie oproept van belangenverstrengeling door de leden van het meerderheidsadvies, welke een andere mening zijn toegedaan dan de gedeputeerde en dit college.

Voorzitter, zoals ik al aangaf in de eerste termijn: aan een dood paard trekken heeft geen zin, dus ik laat het hierbij.

Stemming: tegen. De PVV heeft Pivot Park destijds een kans gegeven, echter hebben we wensen en bedenkingen bij dit miljoenen kostende investeringsvoorstel.