Spreektekst Begrotingswijziging MIT-Zuid 2018

Voorzitter, dit college heeft haast. Bijzonder veel haast met het weggeven van ons Brabants belastinggeld. Haast om 6,55 miljoen Euro uit te geven voor een MKB innovatiesubsidie voor topsectoren. De kabinetsformaties hebben te lang geduurd aldus de gedeputeerde en dus wordt met alle mogelijke spoed én met weinig oog voor de rol van de Provinciale Staten deze begrotingswijziging van 6,55 miljoen euro er in sneltreinvaart doorheen gedreven.   

Het beleid voor deze innovatiesubsidie gaat nog worden bijgesteld, maar op welke wijze precies moet nog worden vastgesteld en besloten door dit college. Er ligt dus geen uitgewerkt beleid ten grondslag  aan voorliggende begrotingswijziging en het principe ‘eerst beleid, dan geld’  wordt hiermee op een innovatieve wijze gepasseerd. 

Haastige spoed is zelden goed en het haastig komt ook terug in de gekunstelde beantwoording.'Gedeputeerde Staten zenden in 2016 en vervolgens ieder jaar aan Provinciale Staten een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk.´ dat staat in de slotbepaling van het MIT-Zuid. Echter deze verslagen bestaan niet! In het onderzoek Kansrijk innovatiebeleid van het CBS blijkt dat innovatiesubsidies voor minder dan de helft worden besteed aan innovatie. Dus hoe kunnen Provinciale Staten besluiten over voortzetting van deze regeling? Máár, staat in de technische beantwoording, er wordt gewerkt aan een infographic over MIT-Zuid, een infographic die op korte termijn - na de besluitvorming - aan Provinciale Staten zal worden aangeboden. Dit is onbehoorlijk bestuur van de bovenste plank.

Afgelopen zomer heeft er wél een evaluatie plaatsgevonden door de voormalig minister van Economische Zaken er hieruit blijkt: ´Miljarden voor topsectoren leveren nauwelijks baanbrekende innovaties op´ en ´De projecten dienen vooral de bestaande belangen van bedrijven, niet het oplossen van maatschappelijke problemen.´ Is de gedeputeerde bereid om juist het maatschappelijk probleem van dierproeven aan te pakken in Brabant. De technologie leidend te maken om vóór 2025 het slimste alternatief van de wereld te leveren op dierproeven en hiervoor een interessant vestigingsklimaat te creëren voor bedrijven als alternatief op dierproeven?

Deze begrotingswijziging is bedoeld voor een innovatiesubsidie voor het MKB, maar in Brabant hebben we al een innovatiefonds en we hebben toch al een MKB-plusfaciliteit en we hebben toch al een valorisatiefonds, LOG Brabant, OPzuid,....  Dus waarom dan nóg zo'n subsidieregeling? De gedeputeerde zal vast aangeven dat het MIT nét even anders is maar dit is niet te controleren.´De verzamelde MKB subsidieregelingen zijn niet inzichtelijk gebundeld op Brabant.NL ´was het antwoord op een technische vraag.  Gedeputeerde, wanneer kunt u dit regelen, een transparant en integraal loket op Brabant.nl? Kan de gedeputeerde hierop een toezegging doen?

Om voorliggende begrotingswijziging goed te kunnen beoordelen heeft de PVV inzicht gevraagd in de verstrekte subsidies voor deze regeling. Deze hebben we echter niet gekregen. Van gekunstelde beantwoording is hier eigenlijk dan ook geen sprake maar van bewust onvolledige beantwoording. In de begrotingswijziging staat:''Belangrijk voor Brabant is dat er een multiplier van 2 is op de inzet van de eigen middelen.´  Waarom kan wel de multiplier worden weergegeven maar niet de doelmatigheid van de subsidieregeling?

Wat hebben deze MKB-regelingen concreet voor baanbrekende innovaties in Brabant betekend? Kan de gedeputeerde 3 concrete voorbeelden geven?

Samenvattend: 
- er is geen evaluatie of verslag;
- de voorwaarden van deze subsidieregeling worden mogelijk na toekenning budget gewijzigd;
- er is geen overzicht van de Brabantse MKB subsidieregelingen om de toegevoegde waarden van deze inzichtelijk te maken;
- er is geen overzicht van verstrekte subsidies onder deze subsidieregeling.

De PVV begrijpt derhalve deze haastklus niet. Deze begrotingswijziging van maar liefst 6,55 miljoen euro wordt erdoorheen gejakkerd. Waarom moet deze subsidieregeling op 1 maart gepubliceerd worden? Stel nu eens dat we daar nog een maand de tijd voor nemen... Het gaat immers niet om zomaar iets, het gaat om maar liefst 6,55 miljoen euro. 

Stemming: tegen