Spreektekst Statenvoorstel Digitalisering

Voorzitter, samengevat worden de Staten gevraagd om op 5 punten akkoord te geven:
1. Beëindiging van het Breedbandfonds Brabant
2. Statenvoorstel Digitalisering (met bijlagen) vast te stellen
3. Resterende € 45,1 mln van het Breedbandfonds over te hevelen naar Investeringsagenda Digitalisering
4. € 4 mln beschikbaar te stellen als ontwikkelkrediet
5. € 2,55 mln beschikbaar te stellen uit de algemene middelen voor ´fit for future´

1. Breedbandfonds Brabant
De PVV Noord-Brabant heeft vanaf de besluitvorming over het fonds in 2013 al stelselmatig grote vraagtekens gezet bij het breedbandfonds (voor de in ‘witte’ buitengebieden en bedrijventerreinen) en de 50 miljoen euro die hiervoor beschikbaar is gesteld door de provincie. Omdat:
- glasvezel geen nutsvoorziening is (aldus dat heeft de Rijksoverheid bepaald)
- en de markt dit soort initiatieven prima zelf kan oppakken (en dat blijkt maar weer uit de evaluatie).
Beëindiging van het Breedbandfonds Brabant kan de PVV dan ook steunen.

De PVV plaatst wel vraagtekens bij de € 1,1 miljoen fondsmanagementkosten van de BOM voor het beheer van de uitstaande leningen van € 3,8 miljoen voor het breedbandfonds. Oftewel bijna 30%. Dit staat niet in verhouding. Graag concrete uitleg van de gedeputeerde over deze beheerskosten van € 1,1 miljoen.

2. Statenvoorstel Digitalisering
Voorzitter, het college stelt voor om te werken met een flexibele en dynamische Agenda Digitalisering oftewel zo wordt het Statenvoorstel genoemd (bij verkenning / startnotitie werd voorheen ook geen middelen toegekend). Dit betekent vooralsnog dat er geen concrete kaders zijn waar de Staten de gedeputeerde op kunnen afrekenen.De vraag is dan ook, waar zeggen we vandaag concreet ja of nee tegen?

Om twee voorbeelden eruit te halen:
- Middels Statenvragen gaf dit college eerder aan dat er geen extra geld naar Jheronimus Academy of Data Science (JADS) gaat echter in voorliggend voorstel wordt JADS toch een paar keer benoemd. Gaat er nu wel of niet vanuit digitalisering extra geld naar JADS?
- ´Iedereen digitaal vaardig´, wordt ook benoemd. Is dit een taak van de provincie?

Daarnaast is er niet eens zicht op het traject dat ertoe moet leiden dat er een gedegen visie ligt. In voorliggend Statenvoorstel staat letterlijk dat er nog wordt bekeken of het opportuun is om het advies Van BrabantAdvies op te volgen om een strategisch digitaliseringsplan op te stellen. Oftewel dit college tuigt een adviesclubje op maar neemt hun advies alleen ter harte als het hun goed uitkomt. Wat voegt BrabantAdvies daarmee überhaupt nog toe? Middels motie roepen we dit college op om alsnog een Strategisch Digitaliseringsplan te maken conform eerst beleid dan geld.

3. Investeringsagenda
€ 45,1 mln gaat naar digitalisering, maar waarom dit bedrag? De PVV ziet liever dat de resterende middelen teruggaan naar de algemene middelen en dienen hiervoor een amendement in. Per Statenvoorstel kan dan dekking worden gezocht vanuit de algemene middelen (zoals ook geval was bij de tweede tranche van Brabant C). Gezien de reactie in de commissie verwacht ik hier dan ook steun voor vanuit o.a. SP en GL. Vanuit de algemene middelen heb je als Staten daarbij ook meer zeggenschap (i.g.v. initiatiefvoorstel) en bovendien geven we de volgende Staten dan ook beslissingsbevoegdheid en gaan wij niet over ons graf heen reageren.

4. Ontwikkelkrediet
Intentie is dat van de € 45,1 mln er € 4 mln wordt gebruikt voor digitaliseringsprojecten. Projecten met een label digitalisering tot € 150.000 kunnen hieruit worden gefinancierd en de Staten worden hier achteraf over geïnformeerd. Er is echter geen Strategisch Digitaliseringsplan dus is dit een blanco cheque oftewel wat handgeld voor alles met een label digitalisering? (En het verkapt wegzetten van geld naar diverse dossier.)
Digitaal vaardig wordt benoemd in de bijlagen en met name de doelgroep:
- mensen in de uitkering,
- laagopgeleiden, allochtonen en
- 50plussers.
Wat betekend dit en wat gaat de provincie doen aan ´digitaal vaardig´? Gaat dit college, verdeeld over 26 projecten, gratis 10.000 ipads gaat uitdelen aan de achterban van 50plus, Marokkanen en asielzoekers?

5. Fit for future
De provincie moet aan de slag met de uitgangspunten die de ´EU´ heeft opgesteld en er is een nieuwe wet gegevensbescherming (AVG) aldus dat staat in de bijlage van het Statenvoorstel. Nergens wordt echter duidelijk wat precies gedaan wordt en waarom € 2,55 mln éxtra benodigd is vanuit de algemene middelen. Aan de precieze aanpak wordt de komende maanden nog doorgewerkt staat in de bijlage. De PVV ziet de gedeputeerde dan ook graag terug in de Staten met een concreet voorstel als het ´huiswerk´ is gedaan en onderbouwing waarom dit niet binnen bestaand budget past.

Samengevat wordt ons gevraagd om op 5 punten akkoord te geven en ondanks dat deze allen het label digitalisering hebben, lopen deze nogal uiteen.
Derhalve zal de PVV een amendement indienen voor stemming per onderwerp.

 

Stemming: tegen.