Spreektekst Begrotingswijziging 2019 ODBN

Voorzitter,

Op 8 november jl. weigerde gedeputeerde Van den Hout om onze vragen met betrekking tot de zienswijze op de OBDN-begroting te beantwoorden. Dat leverde toen het indienen van een motie van wantrouwen op. Nu verwacht diezelfde gedeputeerde dat wij instemmen met een begrotingswijziging naar aanleiding van deze zienswijze. Is de gedeputeerde dan ook bereid om nu wel alle door ons toen gestelde vragen alsnog te beantwoorden?

- Tot nu toe is het niet realiseren van inverdieneffecten altijd toegeschreven aan de aanloopfase van de omgevingsdiensten, maar nu we enkele jaren op weg zijn is in de voorliggende meerjarenraming nog steeds geen sprake van inverdieneffecten. Kan de gedeputeerde aangeven of deze nu met het meerjarenplan wel eens gerealiseerd kunnen worden?

 - Kan de gedeputeerde concreet aangeven in hoeverre de investeringen in het MJOP uiteindelijk moeten leiden tot lagere bedrijfsvoeringskosten?

- Tot slot nog een opmerking over het onderdeel ondermijnende milieucriminaliteit. Hierover wordt gesteld: “samenwerking met politie en OM kan nog sterk verbeterd worden.”
Waarom is hier nog niet met de hoogste prioriteit werk van gemaakt terwijl we struikelen over de drugsafvaldumpingen? Kan de gedeputeerde aangeven waarom hij als bestuurder van de ODBN hier niet veel meer prioriteit aan heeft gegeven?

- En deelt de gedeputeerde de mening van de PVV-fractie dat in plaats van forse investeringen in externe inhuur en/of klimaat- en energiecapaciteit er met spoed ingezet moet worden op nog meer BOA-capaciteit bij de SSIB?

Bovendien is deze begrotingswijziging vooral bedoeld om de handhaving van de dwangmaatregelen tegen met name onze boeren in het kader van het doorgeslagen stikstofbeleid te effectueren. De PVV-fractie kiest daarbij een principiële lijn en wil geen medewerking verlenen aan het uitvoeren van maatregelen die onze boeren familie- en gezinsbedrijven kapot maken.

Het voorstel zullen we dan ook niet steunen.