Spreektekst Bestuursakkoord 2020-2023 en Perspectiefnota 2020

Voorzitter,

Onze Brabantse kiezers hadden bij de Statenverkiezingen van maart 2019 een duidelijk signaal afgegeven: een centrum-rechtse meerderheid. Duidelijk was het hoog tijd voor een andere koers, met een ander beleid. In plaats van de kiezers serieus te nemen werd juist voor het tegenovergestelde gekozen: VVD en CDA gingen met hun linkse handlangers onverkort door met onze boeren verraden en de afgrond induwen, met onzinnig en onbetaalbaar energie- en klimaatbeleid, het uitknijpen van onze automobilisten met hogere opcenten motorrijtuigenbelasting, het aanleggen van nieuwe nepnatuur, het niet aanleggen van de Ruit om Eindhoven, etcetera, etcetera. We weten intussen tot welk politiek slagveld deze domme dollemansrit heeft geleid. Maar wordt het nu zoveel anders?

En nu vele maanden na het stikstof-Waterloo van het CDA ligt er het nieuwe bestuursakkoord Samen, Slagvaardig en Slim: van slagveld naar slagvaardig. En de koers lijkt nu weliswaar centrum-rechts te zijn, maar blijkt dit ook daadwerkelijk uit het voorgenomen beleid? Of is het alleen maar slagvaardig in het realiseren van slagschaduw van nog méér windturbines? De PVV-fractie ziet vooral veel omarming en continuering van beleid van het vorige linkse college, met name als de nu ook voorliggende Perspectiefnota één op één door de nieuwe coalitie wordt overgenomen. En dit is zeker géén beleidsarm stuk, maar nog steeds een voortzetting van de strategische koers van het oude college, inclusief uitvoering van de bestuursopdrachten en de zogenaamde trendbreuken waar vorig jaar een kwart miljard voor is gereserveerd en waarmee over het graf heen wordt geregeerd. Vorig jaar stemde Forum hier nog tegen, accepteren zij dit beleid nu opeens wel?

Het blijkt ook al uit de ‘principes van samenwerking’ die VVD, FvD, CDA en LB hebben afgesproken, veel loze deugteksten, lotsverbondenheid met de EU en bovenal: “Wij zijn een betrouwbare partner bij de uitvoering van het klimaatakkoord”. Is dit waar de Brabantse kiezers hun vertrouwen aan hebben gegeven, het gedwee uitvoeren van het klimaatakkoord, zoals door Ed Nijpels geregisseerd in de achterkamertjes van de klimaattafels? Was dat niet het thema bij uitstek waarmee Forum de campagne in was gegaan? En nu het pluche binnen bereik is de eigen kiezers verkwanselen en tekenen bij het kruisje, om die kiezers op te zadelen met megawindparken in hun leefomgeving, onbetaalbare energietransitiemaatregelen en hen dwingen hun woningen af te sluiten van het aardgas, is dat de rol van Forum als ‘betrouwbare partner bij de uitvoering van het klimaatakkoord’? Oftewel, Forum als steunpilaar van het klimaatkartel.

Enkel het aanbrengen van wat vage labeltjes over ‘voldoende draagvlak’ doet aan de essentie niets af: deze nieuwe coalitie committeert zich aan de uitvoering van het klimaatakkoord, de energietransitie en de afspraken over wind op land. Daarbij ‘zoeken naar draagvlak’ is bedrog: draagvlak is er, of het is er niet. Het moet niet de bedoeling zijn om draagvlak te creëren en daarmee maatregelen bij onze inwoners tegen wil en dank door de strot te duwen. Bovendien is het de vraag wat precies moet worden verstaan onder ‘draagvlak’, wat zijn hierbij de definitie en de criteria? En wanneer is het ‘voldoende’? We horen het graag van de nieuwe coalitiepartijen.

Ook blijft de nieuwe coalitie onverkort vasthouden aan de doelstelling van de Energieagenda 2030 en de vastgestelde Omgevingsvisie. Met daarin de afspraken voor energie:

“in 2030 voor minstens 50% duurzaam opgewekt en de CO2-uitstoot in Brabant met minstens 50% gereduceerd ten opzichte van 1990. In het verlengde hiervan ontkomen we niet aan het plaatsen van windmolens op Brabants grondgebied om die doelstellingen te halen.”

Wel voegt het bestuursakkoord eraan toe: “Daar moet wel voldoende draagvlak voor zijn.”

Kunnen de coalitiepartijen uitleggen hoe dat ‘niet ontkomen aan het plaatsen van windmolens’ zich verhoudt tot dat draagvlak? Kan klip en klaar bevestigd worden dat als het draagvlak ontbreekt die windmolens er ook écht niet komen? En wat als hier een correctief referendum over wordt gehouden? Wat is dan de ultieme consequentie? Graag een duidelijke reactie.

En kan Forum uitleggen wat met deze plannen nog overblijft van hun standpunt zoals het op de Brabantse FvD-site staat:

“Stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden. Stoppen met energietransitie vanuit provincie. De provincie dient geen geld te verkwisten aan maatregelen die geen meetbaar effect hebben en/of de economische groei tegenhouden. Als Nederland al te klein is om (eenzijdig) aan CO2-reductie te doen, is de provincie Noord-Brabant dat al helemaal.”

Dit standpunt staat toch haaks op het bestuursakkoord? Wat is dit voor lavendel-links kiezersbedrog? Graag een reactie.

En hoe zit het met de VVD, waar de provinciale afdelingen eerder beloofden vanaf 2020 geen wind-op-land meer te zullen toelaten, wat is er nog over van die belofte? Wat de PVV betreft komt er in ieder geval geen enkele windturbine meer bij! En gaan we nu écht inzetten op thorium. Wat gaat de nieuwe coalitie hier nu concreet mee doen, méér dan de eerder aangenomen motie?

De omgevingsvisie biedt ook een ruimtelijk kader waarmee het praktisch overal neerplanten van windparken mogelijk wordt gemaakt, zelfs in natuurgebieden. Dat is dan ook precies wat aanstaand FvD-gedeputeerde Smit als wethouder heeft voorgesteld in Oisterwijk: een prachtig bos opofferen voor een windpark. Is het de bedoeling van deze nieuwe coalitie om in héél Brabant onze bossen te verzieken met windparken? Graag een reactie.

Waar de nieuwe coalitie wél een ‘betrouwbare partner’ in het uitvoeren van het klimaatakkoord wil zijn, is het allerminst een betrouwbare partner richting onze boeren. De afspraak met onze veehouders was een deadline voor de stikstofmaatregelen per 2028. Die is door de provincie eenzijdig van tafel gehaald en nu komt dit college met een nieuwe deadline van 1 januari 2024, als “stok achter de deur”. Nog steeds worden onze boeren hiermee fors benadeeld, de afspraken worden nog steeds geschonden. Nog steeds zijn de Brabantse regels strenger dan de Haagse regels! Terwijl hierover nota bene het vorige college is gevallen! Heeft deze nieuwe coalitie wel oprecht vertrouwen in onze agrarische sector door op deze manier weer regeltjes af te dwingen met de stok in de hand? Kunnen de coalitiepartijen overigens meer specifiek aangeven welke aanpassingen zij gaan doen aan de Brabantse Aanpak Stikstof? Is er volgens de nieuwe coalitie sprake van een stikstofprobleem? Of is het slechts oude wijn in nieuwe zakken?

Voor wat de woningbouw betreft houdt het nieuwe college vast aan de plannen van gedeputeerde Van Merrienboer. Dat is dus inclusief de aardgasvrije wijken en de kostenopdrijvende duurzaamheidsmaatregelen. Het bestuursakkoord rept over ‘in hoog tempo woningen bouwen’. Het is prima de bouw aan te jagen voor ónze Brabanders, maar niet om de huisvesting van de massa-immigratie te faciliteren.

Aangezien het bestuursakkoord over interbestuurlijk toezicht stelt “wij houden daar goed toezicht op en steken daar waar nodig de helpende hand uit”: kunnen de coalitiepartijen aangeven in hoeverre het nieuwe college richting gemeenten ook een dwingende hand gaat uitsteken bij huisvesting van statushouders? Of kan er eindelijk eens prioriteit worden gegeven aan ónze woningzoekenden die jarenlang op wachtlijsten staan?

Terwijl de nieuwe coalitie doorgaat met het falende Bravo-flex, ligt de Ruit om Eindhoven nog steeds aan diggelen. In plaats van nu de kans te pakken benutten om door te pakken, laten ze de gemeenten de scherven aan elkaar plakken. Daar komt niks van terecht, daarom wil de PVV nu doorpakken met de Ruit. Evenals met andere infraprojecten, zet nu eindelijk eens door!

In plaats van heldere taal te spreken gaat dit bestuursakkoord over “profielversterkend ombuigen”, wat mag dat zijn, en “het nieuwe normaal”. Dat laatste doelt op een lager uitgave niveau aansluitend op lagere inkomsten. We roepen GS op om die term niet te gebruiken: het is niet nieuw maar het realisme waar de PVV al jaren om vraagt.

Evenals om te stoppen met de elitaire cultuursubsidies. De vraag is wat hier daadwerkelijk van terecht gaat komen en of het geld niet via andere potjes alsnog in de cultuursubsidiespons verdwijnt.

De opcenten motorrijtuigenbelasting worden ondertussen tóch nog verhoogd, er is een procent van af, maar nog steeds 1,5% stijging. Half werk, de automobilist is met dit college nog steeds de klos.

Vz, waar de PVV duidelijk kiest voor een Nexit, voor onze onafhankelijkheid en vrijheid, gaat de nieuwe coalitie mét Forum naar de pijpen dansen van de Eurocraten in Brussel.

De Europese samenwerking wordt als één van de principes voor samenwerking centraal gesteld en gaat vol voor de EU-fondsen. Daarmee dus ook voor de agenda en de voorwaarden van de Europese Commissie: die EU-fondsen vereisen immers het in de pas lopen met de dictaten van Timmermans.
Voorzitter, tot zover in eerste termijn: de PVV dient bovendien nog de nodige moties in.

 

Tweede termijn.

Het nieuwe coalitieakkoord wil blijven inzetten op arbeidsmigranten en hen van huisvesting voorzien, in plaats van nu éérst prioriteit te geven aan de werkgelegenheid en huisvesting van onze door de crisis getroffen Brabanders. We moeten in hoog tempo de migratie en omvolking terugdringen, in plaats van in hoog tempo voor de immigratie te bouwen: in 2019 groeide de Brabantse bevolking met 18.600 inwoners, waarvan 85 procent, 15.500 personen, door buitenlandse migratiesaldi. Met name asielzoekers en arbeidsmigranten.

En met de voortdurende inzet van dit college op grootschalige logistieke centra blijft arbeidsmigratie gestimuleerd worden. Wat moeten we met de nietszeggende zin: “We voeren het gesprek met de Brabantse samenleving over de wenselijkheid van deze centra.” Kunnen de coalitiepartijen zélf ook aangeven of ze dit wenselijk vinden?

De nieuwe coalitie neemt ook klakkeloos de bestuursopdracht ‘Stoppen van verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant’ over. Willen de coalitiepartijen hiermee dus ook voor de vernatting van de Peel gaan, met alle water- en muggenoverlast voor de omwonenden van dien? En het uitkopen van boeren uit dit gebied? En dat allemaal om zogenaamd het hoogveen te ‘herstellen’, waardoor ook de brandweer het gebied niet meer in kan om natuurbranden te blussen.

Over natuur gesproken, ook de miljoenenverslindende aanleg van nieuwe nepnatuur gaat vrolijk verder onder dit college, waarvoor goede landbouwgrond wordt opgeofferd: 4500 hectare voor het Nep-Natuur Netwerk Noord-Brabant in deze bestuursperiode en met prioriteit inzetten op het bureaucratische Natura2000-gedrocht.

En dat terwijl het huidige college niet eens kan onderbouwen waarom het slecht zou gaan met de biodiversiteit, er blijken geen gegevens beschikbaar. Waarop is dan al dat beleid gebaseerd? Waarom durft de coalitie zelf geen standpunt in te nemen ten aanzien van de aanpassing van Natura2000 gebieden, acht u het los van de verkenning wenselijk of niet, wees eens open en eerlijk hierin. Ook wordt de ‘bossenstrategie’ van het oude college onverkort overgenomen. Kunnen de coalitiepartijen aangeven of ze hiermee dus ook kiezen voor het “omvormen” van onze bossen, oftewel een grote kaalslag? En is het de bedoeling dit te gaan verstoken als biomassa? Dienen de nieuw aan te planten bossen uiteindelijk ook als brandstof voor biomassacentrales? Is dat uw bedoeling? Graag een reactie.

Daarnaast: is deze coalitie bereid te stoppen met de subsidie voor de BMF?

Veiligheid: het bestuursakkoord stelt: “we handelen alleen daar waar de provincie duidelijk van toegevoegde waarde is”. Kunnen de coalitiepartijen concretiseren wanneer dat het geval is? Bijvoorbeeld bij overlast rond een AZC? Of bij asielterreur in onze Brabantse bussen, zoals laatst in Grave? En mogen we nu snel concrete maatregelen verwachten, zoals cameratoezicht in het buitengebied?

Over veiligheid is nog geen beleidskader vastgesteld door PS: kan duidelijk worden gemaakt wat de betekenis is van dit bestuursakkoord voor de nog openstaande beleidskaders, zoals ook het Actieplan Arbeidsmarkt, dit bestuursakkoord treedt toch niet voor deze kaders in de plaats? Hoe moet de motie M39 (over de uitvoering van het bestuursakkoord) in dit kader worden opgevat?

Vz, hoewel dit bestuursakkoord een betere koers lijkt uit te zetten, is ‘een betrouwbare partner zijn in het klimaatakkoord’ voor de PVV een brug te ver. Daar blijven we ons tegen verzetten, in de geest van Hertog Jan: “Edel Brabant, were di!”