Spreektekst Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van de omgevingsdiensten

De PVV is blij dat we de begroting van de omgevingsdiensten kunnen bespreken. Door de behandeling van deze begrotingen kunnen wij als Provinciale Staten onze controlerende taak uitvoeren.

Nu naar de begrotingen: De PVV is teleurgesteld dat de omgevingsdiensten de provinciale kaders omtrent inverdieneffecten en efficiencyverbeteringen niet serieus nemen. Twee omgevingsdiensten rapporteren niet eens hun streven naar inverdieneffecten. Terwijl de inverdieneffecten van omgevingsdiensten voor deelnemende overheden ooit de grote belofte was van de omgevingsdiensten.
De PVV wil graag weten hoe deze gedeputeerde hiertegen aankijkt. Is gedeputeerde bereid om de zienswijze hierop aan te passen?
De PVV wil volgend jaar in het kader van de controlerende taak constateren of de verwachte efficiency door de omgevingsdiensten wordt behaald. Daarom zullen wij hierover een motie indienen.

Verder vindt de PVV het percentage overheadkosten t.a.v. van de totale kosten aan de hoge kant.
Deelt de gedeputeerde dat het percentage van deze niet declarabele kosten omlaag moet in de komende jaren? (Norm is 37%)

Verder wil de PVV vragen of de gedeputeerde zorg wil dragen dat er zo snel als mogelijk vanuit de drie omgevingsdiensten een schrijven kan komen wat de budgettaire gevolgen zijn van het nieuwe bestuursakkoord op de voorliggende begrotingen.

De PVV wil afsluiten met een compliment, wij zijn blij dat de ODBN nu een overschot heeft op de begroting waarmee hopelijk het weerstandsvermogen versterkt gaat worden. Wel wil PVV een toezegging van de gedeputeerde dat hij hierbij een stevige vinger aan de pols houdt.

Met interesse wachten wij de beantwoording van de gedeputeerde af.