Spreektekst Derde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Voorzitter, GS wil de Algemene Subsidieverordening Brabant aanpassen. Dat vinden wij voor een belangrijk deel op dit moment geen goed idee, omdat ten eerste aanbevelingen uit de geformaliseerde en gedocumenteerde externe evaluatie uit 2016 genegeerd lijken te zijn, en er daarbij momenteel geen recente geformaliseerde en gedocumenteerde evaluatie voorhanden is.

Er heeft sinds de externe evaluatie in 2016 van de ASV, op basis waarvan deze in 2017 is gewijzigd, géén gedegen onderzoek meer plaatsgevonden naar dit instrumentarium. Dat is op zijn zachtst gezegd wonderlijk, gezien de verplichting om het instrument periodiek te evalueren. Die toets zou je het liefst onafhankelijk laten uitvoeren.

Afgelopen januari voerde het college ook al een Algemene Bijdrageverordening in het leven omdat de ASV als instrument minder geschikt zou zijn voor bepaalde activiteiten als samenwerkende netwerkoverheid. Dit zonder formele en gedocumenteerde onderbouwing.

Voorzitter, opvallend is in dát kader een passage in een beslisdocument van GS uit 2016 naar aanleiding van de externe evaluatie van de ASV, dat ik afgelopen week las. Over het functioneren van de ASV staat er "Er is een aparte werksessie gehouden over de inzet van subsidies bij netwerkend werken en cocreatie. Daaruit blijkt dat – hoewel er nu eenmaal niet getornd kan worden aan de wettelijke voorschriften in de Awb – er met de huidige instrumenten meer mogelijk is dan vaak wordt gedacht. Kernboodschap hier is dat met name de organisatie en processen belemmerend werken."
Voorzitter, wat is met deze constatering dat de ASV beter benut kan worden, eigenlijk gedaan? En was die bijdrageverordening nou zo nodig? Heeft het college eigenlijk lessen getrokken uit de externe evaluatie van 2016?

Een tweede belangrijke passage uit het beslisdocument is het kopje 'Actieve communicatie', waar bij vermeld staat "Bij het onderzoek zijn zowel medewerkers als subsidie-ontvangers geïnterviewd of uitgenodigd tot deelname aan een enquête. Het
rapport is openbaar en maakt deel uit van de stukken voor PS."
Voorzitter, dit document is bij de behandeling van de wijzigingsverordening ASV in 2017 nooit gepubliceerd geweest. Waarom heeft het college de evaluatie van de ASV destijds niet gedeeld met PS?

In het voorliggende statenvoorstel stelt GS dat er de afgelopen periode "grondig intern evaluatieonderzoek is uitgevoerd en ervaringen zijn opgehaald over de ASV zowel binnen als buiten de organisatie." Voorzitter, het begrip grondig heeft bij GS een bijzondere betekenis. Ik citeer uit antwoorden op technische vragen: "Het ‘interne evaluatieonderzoek’ waaraan wordt gerefereerd bestaat uit het wisselen van bevindingen en verbetersuggesties m.b.t. de Asv tijdens meerdere ambtelijk overleggen."

Voorzitter, niet geformaliseerd, niet gedocumenteerd. Daarmee maakt het college het proces van democratische kaderstelling en controle wel heel wankel.
Voorzitter ik wil graag van het college horen waarom zo iets fundamenteels als het evalueren van het financieel sturingsinstrumentarium niet degelijk is geborgd.

Voorzitter over de Brabantnorm heb ik ook allerlei documentatie doorgespit. Ik kan er heel wat over zeggen maar dat is me tijdstechnisch niet gegund. Laat ik er kort over zijn: Handhaaf die weigeringsgrond voor boven-ministersalarissen, scherp de definities in de verordening aan dat de hoge beloningen ook voor externe inhuur geldt, en breidt de toepasbaarheid van de weigeringsgrond uit voor projectsubsidies.

Laat de zwaar overbetaalde deugbobo's die vinden dat zij hiermee tekort gedaan worden dan maar fijn publiekelijk naar de rechter stappen.