Spreektekst Eerste wijziging Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020

Vz, het Statenvoorstel stelt: “Het presidium heeft verzocht artikel 24 van het Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020 te verduidelijken voor wat betreft de woordvoering, in die zin dat buiten twijfel staat dat het bepaalde in lid 5 van toepassing is op de woordvoering van de fractie en niet op de woordvoering van Gedeputeerde Staten.”

Het presidium blijft volharden in het ondermijnen van de democratische positie van het Statenlidmaatschap. Een Statenlid is verkozen zonder last en moet als zodanig kunnen handelen. Het beperken van het aantal woordvoerders per fractie is per saldo een spreekverbod voor andere Statenleden. Voor de PVV is en blijft dit onacceptabel.

En als het dan al zo wordt toegepast, dan ook gelijke monniken, gelijke kappen ten opzichte van GS. Het college mag nu dus wel met meerdere woordvoerders blijven spreken, wisselen van portefeuillehouder als het hen goeddunkt. Zijn de leden van het presidium nu echt zulke onnozelaars dat ze niet willen snappen dat zij PS hiermee structureel op achterstand zet ten opzichte van GS? Of vindt men het wel prima zo, omdat het dualisme in dit huis toch steeds meer een lege huls is?

Bij de bespreking van de invoering van dit artikel in het RvO was de heer De Bie namens het presidium héél duidelijk: op de vraag van de PVV of GS dan óók niet met meerdere woordvoerders mag optreden gaf hij aan dat dit dan “de ultieme consequentie” is. Geen enkel Statenlid heeft toen geprotesteerd tegen dit uitgangspunt. Des te verbazingwekkender is het dan om in het verslag van de Agendavergadering van 15 mei te moeten lezen:
“[De voorzitter] komt terug op de opmerking van mw. Van der Kammen tijdens de vorige PS-vergadering over het feit dat GS met 2 woordvoerders de beantwoording deed. Dhr. De Bie heeft bij het voorstel tot aanpassing van het Reglement van Orde namens het Presidium hier iets over gezegd dat hij niet had moeten zeggen.”

Dan had er toen bezwaar moeten klinken en niet achteraf de zaken gaan verdraaien. Het in PS-vergadering gesproken woord geldt en niet het gekonkel achteraf in het knikengelenkoor van het presidium en al helemaal niet in een agendavergadering.
We dienen dan ook een amendement in.

Dan voorzitter het volstrekt overbodige artikel over uitingen in de Statenzaal. Waar nodig kan de voorzitter sowieso de orde handhaven als de vergaderorde gehinderd wordt, daar is dit artikel helemaal niet voor nodig. Zulke deugcensuur is zelfs volstrekt onwenselijk en onacceptabel. Al helemaal omdat het in alle zieligheid specifiek gericht is op het laten verwijderen van onze Nederlandse en Brabantse tafelvlaggetjes uit de Statenzaal. In de notulen van diezelfde agendavergadering is te lezen hoe, op vraag van mevrouw Otters, de voorzitter spreekt over het laten verwijderen van onze vlaggetjes door de bodes. Volstrekt absurd, deze vlaggen verstoren de vergaderorde niet, maar ondersteunen juist de waardigheid van de vergaderzaal. Daarom dient de PVV een amendement in om dit artikel te schrappen.