Spreektekst Beleidskader Economie 2030

Voorzitter, we spreken hier over een nieuw economisch programma 2030, een voorstel waar onze staten geen actieve input voor hebben kunnen leveren. Daarmee is GS aan de kaderstellende rol van PS voorbijgegaan. Het college vindt dat ze Sturen met Kaders wel hebben toegepast, maar voorzitter, een procesnotitie met een tijdplanning en een gesprek met de buitenwereld is toch echt iets anders dan pro-actief en open-minded bij PS input en reflectie ophalen aan de hand van een startnotitie met het speelveld, mogelijkheden, bedreigingen, ideeën, scenario's en heldere kengetallen. En dat is jammer voorzitter, want de PVV zou graag vóóraf input hebben willen meegeven aan een te vormen economisch kader 2030.

Dan hebben we het nog niet gehad over het ontbreken van een deugdelijke evaluatie over de resultaten van het huidige economische beleidskader. Want hoeveel geld is er tot nu toe besteed en wat heeft dat de samenleving opgeleverd? En die extra 150 miljoen handgeld van gedeputeerde Pauli, wat heeft dat opgeleverd? Relevante vraagstukken bij de vorming van een nieuw kader, maar allemaal onbeantwoord door het college. We hebben het zelf opgeteld, en kwamen tot ruim 192 miljoen euro van 2012 tot en met 2019, exclusief het geld uit het innovatiefonds. 192 miljoen voorzitter, maar wat heeft het opgeleverd?

Laten we even teruggrijpen op de ambities van het economisch plan 2020: 'De basis op orde' en 'Op weg naar de Top'. Een aangenomen motie van de PVV om in het kader van die 'basis op orde' daadkrachtig en actief in te zetten op het oplossen van knelpunten op wegen door middel van voorfinanciering door de Provincie heeft tot op de dag van vandaag nog geen schop de grond in doen gaan op die betreffende knelpunten, zoals de A27 en de N65. Nog steeds dagelijkse files en dat is slecht voor de economie van Brabant. Een motie van VVD bij dat economisch programma om werk te maken van het afschaffen van overbodige regels, ook díe basis is nog steeds niet op orde. Brabantse burgers en bedrijven worden bedolven onder regels en vreselijk lange doorlooptijden. Die basis voorzitter, is nog lang niet op orde.

Voorzitter de cijferbijlages bij het voorstel zijn uitermate beperkt. Het ziet er mooi uit maar essentiële informatie ontbreekt. Leuk om te weten dat 18% van onze banen in industrie en nijverheid zit. Leuk, maar hoe is de totale samenstelling? En hoeveel werkeloosheid is er? Waar is de analyse tussen de 1,2 miljoen banen en de omvang van de beroepsbevolking van 1,4 miljoen? Hoe verhoudt zich dat tot de maar doorgaande import van arbeidsmigranten en het maar blijven volbouwen van Brabant met XXL distributiecentra die voor Brabanders geen banen opleveren? Prachtig hoor, die ronkende groeicijfers over de topclusters. Maar dat heeft dus miljoenen aan subsidie gekost en de vraag is of een investering in de Basis op orde dan niet juist veel renderender zou zijn geweest?

Die vragen voorzitter, die zijn uitermate relevant, want wat hier voorligt, is een voortzetting van de inzet op topclusters en klimaatkolder, zonder dat een deugdelijk afwegingenkader voorligt.

D66, Groen Links en PvdA zijn lyrisch over de voorliggende plannen. Dat is zorgwekkend voor Brabant. Want het voorliggende kader zet vol in op klimaatgekte zoals de Green Deal van Frans Timmermans die de burger wil opzadelen met peperdure maatregelen die geen enkel klimaateffect opleveren maar wel een financiële ramp betekenen. Het feit dat het college ook tegen beter weten in en ondanks de massale bezwaren blijft inzetten op megalomane projecten als Heesch West, Wijkevoort, en Moerdijk laat zien dat het college niet alleen stuurloos is, maar ook visieloos. Want die megalomane projecten kennen ten eerste geen draagvlak, terwijl dat een van pijlers uit het bestuursakkoord is. En ten tweede, de inzet op grootschalige logistiek helpt nauwelijks Brabanders aan een baan. Het vult de zakken van ondernemers die goedkope arbeid importeren die ook nog eens fiscaal voordeel oplevert voor die ondernemer. Er is daarbij niet zelden sprake van schandalige uitbuiting, en de samenleving draait nog eens een keer op voor de kosten van overlast, huisvesting, én het sociale vangnet als de ondernemer de betreffende arbeidsmigranten de ww in dumpt. Innovatie wordt in deze plannen gepresenteerd als een doel, terwijl het logischer is om innovatie te zien als een middel om continue te verbeteren, en concurrerend voordeel te halen.

Voorzitter, met ideeën van de PVV zou het economisch programma 2030 er heel wat beter hebben uitgezien.

Economie = banen, banen, banen. Dat stelden we vorige week in de themavergadering. Fijn dus dat de VVD dat vandaag ook vindt. Maar een belangrijk verschil is wel dat de PVV wil sturen op banen voor onze eigen Brabanders, waar de VVD met zijn vreselijke xxl distributiecentra beleid vooral arbeidsmigranten verwelkomt. Met die stelling over banen-banen-banen was de gedeputeerde het eens. Fijn voorzitter, maar maak daar dan eens werk van voorzitter: Banen voor onze eigen Brabanders. Zet in op onze maakindustrie, die kwalitatief uitblinkt. Zet in de vrijetijdeconomie, een factor van betekenis in onze provincie. Wees trots op onze boeren en hun fantastische bijdrage aan onze Brabantse economie. Stop met die waanzinnige xxl distributiecentra die behalve ons landschap ook fatsoenlijke werkgelegenheid voor Brabanders aantasten. Stop met de inzet op de nul-komma-niets opleverende klimaatkolder. Geef ruimte aan ons MKB. En tenslotte, maak innovatieve sectoren niet de inzet van het kader, maar zet in op innovatie in onze Brabantse sectoren.

Voorzitter tot slot, een economisch programma dat volledig voorgekauwd en uitgekauwd aan ons wordt voorgelegd. Het blinkt uit in ambtelijk proza, met prachtige vergezichten en mooie beloftes. Maar wat ontbreekt, zijn concrete afrekenbare doelen. Waar moet dit kader ons brengen? Waar mag GS zowel tussentijds als ook in 2030 op worden aangesproken en afgerekend? Wat gaan zij realiseren voor Brabant? Een zak geld leegschudden aan de hand van een glossy notitie met mooie infographics is niet zo moeilijk, maar wát gaat het college nou realiseren? Waar mag de Brabander het verschil gaan zien en merken? Voorzitter, ik vraag van het college dan ook om op de kortst mogelijke termijn fatsoenlijke afrekenbare en concrete doelstellingen behorend bij deze visie neer te leggen.