Spreektekst Rapport Zuidelijke Rekenkamer Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicobedrijven in Moerdijk

De PVV wil de Zuidelijke Rekenkamer bedanken voor het door hun uitgevoerde onderzoek en de aanbevelingen.

De PVV is verheugd dat GS de aanbevelingen over wil nemen.

De processen in Brabant zijn op orde, maar verbetering op onderdelen is nodig, zoals dat niet alle vergunningen inzichtelijk en overzichtelijk te vinden zijn. Maar gelukkig wordt hieraan gewerkt.

Provinciale Staten worden na een lange strijd beter in staat gesteld om het horizontale toezicht uit te voeren op de kwaliteit van de VTH-uitvoering.

Jarenlang hoorde de PVV vanuit de voorgaande colleges dat wij er niet over gingen. Dit onderzoek geeft met terugwerkende kracht de PVV wel gelijk, wij gaan er wel over.

PS wordt nu beter in staat gesteld om onze controlerende rol en budgettaire bevoegdheid uit te voeren.

Gerechtigheid na al die jaren, wij gaan er wel over.

Voorzitter nogmaals dank aan de zuidelijke Rekenkamer. Mijn fractie zal instemmen met het Statenvoorstel.