Spreektekst Jaarstukken 2020

Voorzitter, we behandelen hier de jaarrekening 2020 van de provincie, en daar wil de PVV een aantal zaken over aankaarten.

Ik beperk de inbreng in de 1e termijn tot een drietal hoofdthema's. 

Voorzitter wij merken net als vorig jaar op dat wij in weinig écht kritisch vermogen gezien hebben in de rapportage van de accountant, bijvoorbeeld over interne beheersing, processen en Informatieveiligheid. Volgens de accountant zitten die aspecten alleen in de jaarlijkse boardletter bij de interimcontrole. Maar voorzitter, juist omdat niet de interimcontrole maar de jaarrekening voor PS het belangrijkste document is om boodschappen aan GS mee te geven, vertrouwen wij erop dat de accountant halfjaarlijks de opvolging en voortgang kritisch bewaakt voor PS en daar dus ook in accountantsrapporten over rapporteert. Zoals voorgaande accountants dat ook reeds deden. De PVV is blij dat de accountant het gesprek daarover wil voeren. Mede met het oog op de invoering van de rechtmatigheidsverklaring door GS vinden wij dat essentieel.

Voorzitter, GS moet vanaf de jaarrekening 2022 een rechtmatigheidsverklaring opleveren in plaats van onze accountant. Bij het Plan van Aanpak Rechtmatigheidsverantwoording van GS stellen wij kanttekeningen. Ten eerste de vraag of het concept Plan dat wij ontvingen inmiddels al definitief is? Ten tweede de variantkeuze. GS kiest voor de minimum variant. Tegelijkertijd stelt GS in het Plan nadrukkelijk ook dat het primaire doel van de controles de verbetering van de bedrijfsvoering is. Oftewel, als dát het doel is, dan is kiezen voor de minimumvariant niet logisch. Enkel bij de ambitievariant en bij de plusvariant is het de bedoeling dat de verantwoording gebruikt wordt om een impuls te geven aan de bedrijfsvoering cq om een aantal 'in control aspecten' mee te nemen. Voorzitter, ik zou graag van het college de toezegging willen dat zij toch minimaal in het eerste jaar van de invoering naar variant 2 willen, dit gezien hun eigen woorden. Ten derde voorzitter, in het Plan wordt gesteld "Daarbij is het niet zo dat er geen fouten gemaakt mogen worden. We moeten echter wel transparant zijn over de gemaakte fouten. Zolang we alle fouten rapporteren zal de accountant hier een goedkeurende verklaring over afgeven in het kader van de getrouwheid". Voorzitter, deze stellingname is wat de PVV betreft absurd. Rechtmatigheid gaat over de naleving van wetten en regels. De eerste beste burger die een dag te laat zijn belasting betaalt of een punt verkeerd zet in een vergunningaanvraag wordt gepakt door de overheid. Maar hier wordt doodleuk aan de voorkant alvast de deur opengezet om het niet zo heel nauw te nemen. Dat kan niet het geval zijn. Graag reactie.

Voorzitter nog een ander punt, het jaarverslag Zorgplicht Archieven 2020. Als ik dat verslag lees, dan is net als voorgaande jaren duidelijk dat het College en stuk minder kritisch is ten aanzien van de uitvoering van de archiefplicht dan de Provinciearchivaris als toezichthouder dat is. Dat is zorgwekkend en ik val alweer in herhaling. Een kleine bloemlezing uit de stukken voorzitter.

- De provinciearchivaris dringt er bij GS op aan het team ICB slagkracht te geven voor de stevige taken die er liggen. Een ook over de behoefte aan gekwalificeerde medewerkers voor de digitalisering van de bodemdossiers valt de archivaris in herhaling. Vraag aan het college: zijn deze zaken al op orde? Wat is de status?

- de post van Justitie bestemd voor de omgevingsdiensten komt nog steeds binnen bij de provincie en wordt dan vervolgens doorgeleid. Voorzitter dat klinkt als comedy capers. Waarom laat het college dat soort dingen jarenlang gebeuren?

- de problematiek van de bestanden op netwerkschijven en in vakapplicaties is al jaren een vast onderdeel in het jaarverslag. Inmiddels ligt het weer stil en stelt de provinciearchivaris dat het in 2021 opnieuw onder de aandacht wordt gebracht. Wat is de stand van zaken hiervan? Waarom is het kennelijk allemaal niet zo urgent?

En tenslotte voorzitter de vraag, is de provincie al klaar voor de nieuwe Archiefwet? Graag een reactie van het college.

Tot zover de eerste termijn.