Spreektekst Begroting 2022

Voorzitter,

Het derde college van deze bestuursperiode is samengesteld uit duurzaam hergebruikte restpartijen en is daarmee een goed voorbeeld van circulaire linksigheid. Waarmee ook de voorliggende begroting doorspekt is, inclusief zulk deugjargon. En veel wollige woorden om te verhullen hoe het belastinggeld van onze Brabantse burgers wordt stukgeslagen op wat we eerder nog linkse hobby’s konden noemen. Het zijn inmiddels echter geen hobby’s meer, maar een complete miljardenindustrie van rampzalig dogmatisch beleid.

En scherpe focus op de provinciale kerntaken raakt ook meer en meer uit zicht. Deze begroting zet de deur nog verder open om met een containerbegrippen als ‘brede welvaart’ allerlei beleidsthema’s en vele soorten projecten bij de provincie naar binnen te halen. De begroting opent met de opmerking: “De vijf opgaven uit de Brabantse Omgevingsvisie en de twee samenbindende thema’s ‘brede welvaart (inclusief gezondheid)’ en ‘digitalisering’ blijven ons ijkpunt voor 2030.” Maar wat betekent dit ijkpunt nog over de eerder nadrukkelijk vastgestelde provinciale kerntaken? Deze zijn immers eerder duidelijk en strak vastgelegd in de ‘Agenda van Brabant’. En aan de ‘Agenda van Brabant’ is nooit een einddatum gekoppeld en is door PS nooit inhoudelijk nader ter discussie gesteld of ingetrokken. Kan GS duidelijk maken hoe haar ijkpunt zich verhoudt tot de ‘Agenda van Brabant’? Staan de kerntaken daaruit nog onverkort overeind?

Als we naar de provinciale website kijken mag je daar wel vanuit gaan. Zo is te lezen op de pagina over Internationale Economie: “Het versterken van de internationale economie in Brabant is een van de ambities uit de Agenda van Brabant.” Ook wordt de Agenda van Brabant genoemd in relatie tot de Investeringsagenda. Daarnaast wordt de Agenda van Brabant regelmatig opgevoerd als onderdeel van provinciaal beleid in verweerstukken bij juridische procedures, bijvoorbeeld bij plannen over windparken en andere ruimtelijk projecten. Kortom, kan GS bevestigen dat voor dit college de Agenda van Brabant nog altijd geldend beleid is? Graag een reactie.

Op het onderwerp asielopvang zien we een opvallend andere beleidsopvatting bij dit college. Tot nu toe stelde het college dat de provincie geen bemoeienis heeft met asielbeleid, op het toezichthouden op de realisatie van de taakstelling huisvesting statushouders na. En de rijkstaken van de CdK werden nadrukkelijk niet gezien als een rol van het college. Sinds kort schuiven de gedeputeerden echter ook aan bij de provinciale regietafel over asielbeleid, zo stelde de eerste Burap van dit jaar: “In het kader van de landelijke Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen wordt op dit moment de bestuurlijke provinciale regietafel uitstroom ingericht, waarvan de CdK voorzitter wordt en waarin de gedeputeerden Wonen en Interbestuurlijk Toezicht zitting nemen.” En onlangs antwoordde het college echter op statenvragen: “Door te kiezen voor huisvesting in combinatie met meerdere groepen spoedzoekers, kan beter ingespeeld worden op de noden op de woningmarkt. Dit vraagt een gezamenlijke inspanning van marktpartijen, corporaties, de gemeenten, provincie, COA en het Rijk.” Het college neemt nu dus actief deel aan deze regietafels en werkt samen met het COA en het Rijk. Er gaan nu dus ook dwingende en drammende brieven van de provincie uit richting onze gemeenten om méér, méér, méér, statushouders te huisvesten, ten koste van onze eigen inwoners. Voor onze Brabantse woningzoekenden zijn al geen huizen te vinden en mogen door dit asielgedram van dit college nóg langer op wachtlijsten staan. Kan het college haar nieuwe rol in de asielindustrie nader toelichten, wat hiervoor de kaders zijn en ook aangeven hoe PS bij dit beleid betrokken wordt? Kunnen we alle documenten van deze regietafels ontvangen?

Is het college bereid om een gezamenlijke inspanning met marktpartijen, corporaties, gemeenten en het Rijk te leveren om onze Brabanders, die veelal jaren op een wachtlijst staan voor een sociale huurwoning, met spoed aan huisvesting te helpen en daarbij voorgoed een einde te maken aan de voorrang van statushouders bij de toewijzing van dit soort woningen? Zo nee, waarom niet?

Kan het college toezeggen om geen medewerking te verlenen bij het inzetten van vastgoed voor asielopvang, zoals erfgoedprojecten waar de provincie bij betrokken is? Zo nee, waarom niet?

Naast de asielopvang drukt ook de huisvesting van steeds meer arbeidsmigranten op onze samenleving. De regio Midden-Brabant is nu al landelijk de regio met het hoogste aantal arbeidsmigranten. En juist in die regio wordt onder dit college de druk alleen nog maar erger door de vestiging van nog meer XXL-distributiecentra, zoals in het prachtige groene gebied Wijkevoort bij Tilburg. De arbeidsmigranten die in deze distributieplantages werken worden door de moderne slavenhouders onder vaak erbarmelijke omstandigheden gehuisvest, met alle gevolgen van dien. Onacceptabele leefomstandigheden én ernstige overlast voor de leefomgeving. Bovendien leidt het tot een ongelijk speelveld voor onze éigen mensen. Hoe is dat te rijmen met alle mooie woorden over brede welvaart? De aanbevelingen die thans door de overheid hierover worden gedaan zijn boterzacht en niet afdwingbaar. Is het college bereid om de aanbevelingen van het aanjaagteam van 1 kamer per arbeidsmigrant en een minimum leefoppervlak van 15 m2 als provinciaal beleid te implementeren?

De ruimtelijke wanorde van dit college geldt ook voor de RES-plannen. Nu iedere gemeente het dwangbevel heeft gekregen om windparken en zonnevelden te plaatsen is het een grote puinhoop geworden. Zo willen steeds meer gemeenten hun windturbines pal aan de gemeentegrens plaatsen waardoor vooral de buurgemeente er last van heeft. Zo dreigt de gemeente Bernheze het Bossche Vinkel met 260 meter hoge megawindturbines op te zadelen. De gemeente Heusden zadelt Bokhoven op met een windpark, wat ook ernstige gevolgen heeft aan de Gelderse kant van de Maas. En tussen de provincies ontbreekt dus ook coördinatie: zo dreigt de omgeving van Ravenstein tegen een Gelders megawindpark aan te gaan kijken. Kortom, wat doet dit college nog als zogenaamde partner van gemeenten behalve deze windgedrochten afdwingen? Graag een reactie.

Wat de PVV betreft hoog tijd om de stekker uit deze RES-rotzooitje te trekken. De provincie heeft zelf ook al bij de rechter het onderspit gedolven het met windpark bij Bladel midden in een natuurgebied. Stop met die zotheid en zet in op energie die wél effectief is. Recent zijn er allerlei ontwikkelingen op het gebied van nieuwe, veilige kernreactoren. Dit kan de energiemarkt nog dit decennium behoorlijk veranderen. In het volgend decennium wordt de thorium - gesmolten-zoutreactor verwacht, een definitieve doorbraak zowel voor de energievoorziening als voor de kankerbestrijding. Onze fractie komt binnenkort met een initiatiefvoorstel om de kansen om voorloper te worden op dit thoriumgebied te pakken en we nodigen bij deze iedereen al uit om aan dit initiatief mee te doen! Deze revolutie zorgt er wel voor dat de tientallen, zo niet honderden miljarden euro's, die nu dreigen uitgetrokken te worden voor transportschaarste, uiteindelijk grotendeels weggegooid geld blijken. De nieuwe nucleaire installaties kunnen namelijk heel dicht bij de vraag gezet worden en het hele hoogspanningssysteem kan daarmee compleet wijzigen.
Een ander punt is dat op het gebied van mobiliteit veel te weinig gebeurd, terwijl de files alweer ongenadig oplopen. In plaats van in te zetten op noodzakelijk extra asfalt rommelt dit college verder met projecten zoals deelauto’s, waarover het AD deze week aantoonde dat vrijwel niemand daar op zit te wachten. En terwijl de opcenten blijven oplopen, wil dit college vanaf 2025 fors gaan bezuinigen op mobiliteit. Daarmee krijgen onze automobilisten nog minder waar voor hun geld. Op de energietransitie wordt dan echter vrijwel niets bezuinigd, daar blijft het geld tegen de plinten klotsen.

Tot slot is het hoog tijd dat onze boeren de waardering moeten krijgen die ze verdienen. Bij noodzakelijke stikstofprojecten worden alle sectoren genoemd, behalve de landbouw! Hoe kan dat, college? Zijn onze boeren echt alleen maar goed om geplukt te worden? En in plaats van te kletsen over “Brabantse landbouw die landschaps- en gemeenschapsinclusief is”: dat zijn ze al eeuwen. Pas dat eerst maar eens toe op die windprojecten, hoe inclusief zijn die voor het landschap en het draagvlak in de gemeenschap?

Zorg dat onze boeren niet meer hoeven te komen protesteren bij het Provinciehuis, maar geef hen de ruimte om te presenteren wat ze presteren. Terwijl het college allerlei netwerkfeestjes houdt voor de usual suspects, zoals de Nieuwjaarsreceptie, komen onze boeren niet verder dan het voorplein. Geef hen maar eens een dag de kans hun topproducten en bedrijven in ons Huis van Brabant aan publiek en politiek te presenteren, zonder de voorselectie met beleidspropaganda van dit college. De PVV dient hiervoor een motie in.

Voorzitter, tot zover in eerste termijn.