Spreektekst Perspectiefnota 2023

Voorzitter,
Voor het derde jaar op rij presenteert het college een zogenaamd “beleidsarme” perspectiefnota. In 2020 presenteerde GS een perspectiefnota die “beleidsarm is opgesteld”, in 2021 sprak GS over “het beleidsarme karakter van de Perspectiefnota” en in de voorliggende Perspectiefnota stelt GS: “De perspectiefnota is dit jaar beleidsarm, omdat het de laatste perspectiefnota van deze bestuursperiode is.” Vervolgens komen ieder jaar bij de begroting in november tóch weer allerlei vreselijk beleidsrijke bestuursopdrachten die alsnog de begroting in worden gerommeld.

Ook stelt GS dat de perspectiefnota zich bewust concentreert op “een aantal majeure ontwikkelingen” en dat dit als consequentie heeft dat “de perspectiefnota niet de volle breedte van provinciaal beleid omvat.” Tegelijkertijd wil GS voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 nog even vijf beleidskaders vaststellen, met een meerjarige karakter. Daarmee wil GS dus doodleuk ver over het graf van deze bestuursperiode heen regeren. En al deze nieuwe beleidsvoornemens worden dus ook buiten de perspectiefnota gehouden, waardoor dat beleidsarme karakter louter een fopspeen is om PS te misleiden.

Bovendien het is ook nog eens in strijd met de Financiële Verordening. Artikel 4 tweede lid, over de Sturings- en verantwoordingscyclus, stelt duidelijk: “De perspectiefnota bevat: (…) de strategische en beleidsmatige koers, als startpunt van de begroting.” Door wat GS nu doet, namelijk ‘niet de volle breedte van provinciaal beleid’ in de perspectiefnota mee te nemen, wordt niet aan dit artikel voldaan. Het moet immers niet alleen gaan om de door GS geselecteerde “majeure ontwikkelingen”, maar om een integraal beeld van de strategische en beleidsmatige koers. Hierdoor wordt PS beperkt in het doen van richtinggevende uitspraken voor de begroting over álle programma’s. Nu dit stuk niet aan de Financiële Verordening voldoet: bent u bereid om dit misleidende stuk in te trekken en alsnog een volwaardige perspectiefnota te presenteren aan PS?

Dat deze pseudo-beleidsarme perspectiefnota verstrekkende beleidsvoornemens verhult bleek gisteren duidelijk uit een artikel in het Brabants Dagblad[1]. VVD-gedeputeerde Otters kondigt hier in aan in het najaar concrete voorstellen neer te leggen bij PS om met name te bezuinigen op onze provinciale wegen door ze over te dragen aan gemeenten, soberder onderhoud van wegen, bestaande wegenbouwprojecten op de tocht zetten en niet meer beginnen aan nieuwe wegenprojecten.
Nota bene een VVD-bestuurder gaat aan kop met anti-asfalt beleid. Met de VVD aan het roer is onze automobilist keihard de klos. Het veelvuldige van de nu van de automobilist afgemolken opcenten motorrijtuigenbelasting wordt nu uitgegeven aan allerlei beleid wat niets met provinciale wegen te maken heeft. Hierdoor staan Brabanders straks vaker en langer in de file en wat nog veel erger is: versobering van wegenonderhoud gaat uiteindelijk ten koste van de verkeersveiligheid.

Provinciale wegen zijn bij uitstek een provinciale kerntaak: waarvoor hebben we deze bestuurslaag eigenlijk nog nodig als zij zelf deze kerntaak bij het grofvuil zet?

En wat blijft er zo nog over van de verkiezingsbeloftes van de VVD? Ik citeer uit hun verkiezingsprogramma over de Brabantse infrastructuur:

"Er zijn echter nog veel grote projecten die we gerealiseerd willen zien. Om dat mogelijk te maken moet, net als in de vorige bestuursperiode, het Spaar- en infrafonds (SIF) opnieuw stevig worden aangevuld."[2] In plaats daarvan doet de VVD nu het tegenovergestelde.

En als ze het dan hebben over de vorige bestuursperiode: bij de begroting 2016 dienden wij als PVV een amendement in om dat Spaar- en infrafonds in stand te houden[3]. De VVD stemde toen juist tegen. En nu wil VVD-gedeputeerde Otters zelfs “maximaal inzetten op een andere manier van reizen”. Kan de gedeputeerde aangeven of het niet veel beter is om maximaal in te zetten op de belangen van onze automobilisten, door bijvoorbeeld opnieuw te zorgen voor een stevig gevuld Spaar- en infrafonds?

Voor zover de Perspectiefnota wel inhoudelijk spreekt over mobiliteit laat GS kansen liggen. Ten aanzien van Brainport worden binnenkort in het BO MIRT nadere afspraken gemaakt, waarbij volgens GS de Ruit om Eindhoven geen onderdeel uitmaakt van het pakket. Waarom grijpt GS deze kans niet aan om de Ruit opnieuw op de agenda van het Rijk te krijgen? Afgelopen dinsdag[4] werd opnieuw duidelijk hoe door één ongeval op de A67 ook op de A2, A58 en de A270 het verkeer stil stond en dus heel de Brainport-regio vastloopt. De Ruit is en blijft noodzakelijk als alternatieve route.

Verder stelt de perspectiefnota dat in verband met het mogelijk in de toekomst vervallen van de opcenten MRB vanwege het rekeningrijden GS een nieuw belastinggebied zoekt om de burger kaal te plukken. De PVV wil onze burgers niet nog verder op kosten jagen met een nieuw belastinggebied, maar we roepen GS op om juist structureel te snijden in onnodige beleidstaken, overhead en uitgaven.

En waar er nu al wel bezuinigd wordt, maakt GS slechte keuzes. Terwijl het nieuwe Beleidskader voor ‘levendig Brabant’ nog behandeld moet worden maakt GS wel al werk van de bezuinigingstaakstelling op amateurkunst en erfgoed. En dat terwijl de amateurkunst, het lokale verenigingsleven, hard getroffen is door de coronamaatregelen, met alle gevolgen voor de leefbaarheid van dien. Het culturele verenigingsleven en ons erfgoed zijn bij uitstek de basis van onze cultuur en identiteit. GS breekt daarmee dus de basis van een levendig Brabant af, terwijl voor de elitaire culturele “top” de subsidiekraan open blijft.

In de perspectiefnota schetst GS betrokkenheid van de provincie voor betaalbaar wonen bij bespreking aan de regionale overlegtafels, maar wat wordt de concrete insteek van GS daar? En hoe transparant zijn die overlegtafels, zijn deze openbaar? En wat is hun mandaat en doel en hoe vindt betrokkenheid en verantwoording richting raden en Staten plaats?

Ook wil GS flexwoningen financieren, die voor de provincie ook als normale woningen meetellen in de woningbouwcijfers. Dit geeft een onzuiver beeld van het woningaanbod en is onwenselijk. Daarbij wordt de “tijdelijkheid” steeds verder opgerekt naar 15 en zelfs 30 jaar. Dit betekent grote rechtsonzekerheid, overlast en onduidelijkheid voor omwonenden. Vindt GS dat zorgvuldig?

En we moeten bouwen voor onze eigen Brabantse woningzoekenden en niet voor het faciliteren van de massa-immigratie. En dat is wat GS wel voor ogen heeft met bouwen voor statushouders, expats en arbeidsmigranten. Waarom zet dit college met haar Verstedelijkingsstrategie toch zo nadrukkelijk in op bevolkingsgroei via vervangingsmigratie met de onzin-redenering dat er anders een risico op krimp ontstaat? Welke kwaliteit voegt zulke overbevolking toe, nog meer XXL-blokkendozen vol arbeidsmigranten? Daarom de vraag aan GS hoe de inzet van de provincie op arbeidsmigratie zich verhoudt tot de recente uitspraken van de Arbeidsinspectie dat arbeidsmigranten geen oplossing vormen voor het personeelstekort en dat de instroom moet stoppen.[5] Graag een reactie.

En wat de massa-immigratie betreft: GS moet eindelijk de veiligheidsportefeuille eens serieus gaan nemen en dan specifiek de veiligheid rond AZC’s. De situatie afgelopen week in Maarheeze waar een asielzoeker van het AZC Budel rond een winkel meerdere vrouwen heeft aangerand[6] is de druppel die de emmer doet overlopen. Wanneer gaat GS nu eindelijk eens veiligheid serieus nemen en nog beter: inzetten op het sluiten van AZC’s?

Voorzitter tot slot: met deze perspectiefnota hebben onze boeren nog steeds geen perspectief. Onduidelijkheid over stalaanpassingen voor met name kalverhouders blijft, terwijl dit college volhardt in haar dans om het gouden stikstofkalf. Het halen van stikstof- en klimaatdoelen is voor dit college het hoogste goed, terwijl burgers, boeren en bedrijven het nakijken hebben. Dan kan GS spreken over ‘schoon opleveren’ aan het eind van deze bestuursperiode, maar buiten deze ivoren bestuurstoren heeft iedereen er vooral schoon genoeg van.

Tot zover in eerste termijn;

[1] https://www.bd.nl/brabant/brabant-vecht-tegen-tekort-van-minstens-25-miljoen-per-jaar-voor-wegen-en-vervoer~a77c66dc/ 

[2] https://brabant.vvd.nl/standpunten/6190/sneller-van-a-naar-b 

[3] https://brainps.brabant.nl/vergaderingen-ps/ps/20151113/download?qvi=55435 

[4] https://www.ed.nl/eindhoven/dichte-a67-en-problemen-op-a2-a58-en-a270-zorgden-voor-verkeersinfarct-rondom-eindhoven~aaa10819/ 

[5] https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5307799/arbeidsmigranten-geen-oplossing-voor-krapte-arbeidsmarkt 

[6] https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/vermoeden-inwoners-maarheeze-blijkt-te-kloppen-verdachte-aanranding-komt-van-azc-budel~ae0d1a0f/