Spreektekst Statenvoorstel Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf

Vz, De opmerking die ik onlangs maakte bij de ambtelijke presentatie over dit meerjarenperspectief zou ik graag nog eens willen herhalen: het projectboek, een boekwerk van ruim 100 pagina’s met projecten maakt veel informatie over de stand van zaken niet direct goed inzichtelijk. Om een beeld daarvan te krijgen moet je eigenlijk per project alles bekijken en dan is de toegevoegde informatie soms nog tamelijk summier.

Bij deze presentatie werd wel een matrix getoond met de projectfases ten aanzien van de mutaties in de portefeuille, maar er was geen matrix beschikbaar van álle lopende projecten. Dat zou overzichtelijker moeten kunnen. Daarom het verzoek aan GS: is het college bereid om voor de volgende editie wel zo’n matrix van alle projecten op te laten stellen en aan PS beschikbaar te stellen?

Bij deze presentatie werd over de investeringskredieten van het Ontwikkelbedrijf gesteld: “Als het voor de markt niet interessant is, komt de provincie over de brug”. Daarnaast werd gesteld dat er mogelijk nog extra risicovoorzieningen getroffen moeten worden. Dat betekent dus eigenlijk dat de provincie met belastinggeld van onze burgers de risico’s op zich gaat nemen die de markt niet wil dragen. Dat is en blijft een vreemde uitgangspositie: wordt het marktpartijen op die manier ook niet heel makkelijk gemaakt, als ze weten dat de provincie toch deze grote pot met geld heeft om de meer risicovolle projecten op te vangen? Kan GS aangeven of bekeken wordt of marktpartijen, zoals projectontwikkelaars en financiers niet bewust de kat uit de boom kijken, de provincie het ‘vuile’ risicovolle werk laten opknappen om vervolgens alsnog in projecten te participeren? Graag een reactie.

Kan GS ook aangeven hoe dit zich verhoudt tot de treasuryverordening? Ook wordt bij een vraag van buiten bezien of het beleidsmatig het beste kan landen bij de immunisatieportefeuille óf bij het Ontwikkelbedrijf. Kan GS aangeven in hoeverre bij een dergelijke keus ook nog rekening wordt gehouden met het treasurybeleid?
Nu zijn er projecten bij het Ontwikkelbedrijf die we qua aard als PVV-fractie zeker kunnen waarderen, zoals erfgoedprojecten. Maar er zijn ook veel zaken in het projectboek waar we minder gelukkig van worden, ik noem er enkele.

Bij de verkenningen:
- Eindhoven, Internationale knoop XL: de PVV is van begin af aan tegen dit plan, maar kan GS aangeven wanneer we de actuele stand van zaken hierover ontvangen, gelet op de recente ontwikkelingen bij de gemeente?
- Muziekgebouw Eindhoven: dit is bodemloze put met nul perspectief. Kan GS aangeven wat hiervan het provinciale belang is, waarom wordt dit niet volledig aan de gemeente overgelaten? Wat gaat GS doen als bijvoorbeeld de gemeente ’s-Hertogenbosch straks een beroep gaat doen op het Ontwikkelbedrijf voor de extra bouwkosten voor het Theater aan de Parade?
- Helmond, Brainport Smart District: in de presentatie werd gesteld dat hiervoor extra middelen worden gezocht, kan GS aangeven wat de consequenties zijn als die niet worden gevonden, gaat het Ontwikkelbedrijf dan opdraaien voor de risico’s?
- ‘s-Hertogenbosch, Spoorzone: Hierbij wordt blijkbaar gekeken naar "tijdelijke vormen van wonen", waarom niet direct permanente woningen?
- Breda, ‘t Zoet (Corbion-terrein): een typisch voorbeeld van het van de markt overnemen van risico’s en daarmee onwenselijk.
- ‘s-Hertogenbosch, Noord-Brabants museum: gaat de provincie hier de verplaatsing van het Design Museum financieren? En dat via het Ontwikkelbedrijf?

Projecten:
- Moerdijk, Logistiek Park Moerdijk (LPM): zijn we als PVV van begin af aan zeer kritisch op, kan GS aangeven wat de recente stikstof-uitspraken van de Raad van State gaan betekenen voor dit project én daarmee voor de risico’s voor het Ontwikkelbedrijf? Dezelfde vraag hebben we ook over Oss, Pivot Park Vastgoed BV en Breda, Klaverspoor project Windpark A16. Sowieso vinden we het absurd dat het Onwikkelbedrijf een windpark financiert.
- Veghel, CHV-terrein, Chocoladefabriek: GS beweert dat er een sluitende business case is, kan GS dat nader toelichten?
- Deurne, projectvestiging glastuinbouw: met de huidige stikstofproblematiek en de energieprijzen lijkt dit een problematisch project te worden. Waarom hier toch weer op inzetten na het fiasco van de Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij? Heeft deze ezel alleen een ander jasje aangetrokken, maar stoot hij zich toch zo aan dezelfde steen?

Tot slot voorzitter:
- 'Wonen, flexibele woonvormen': deze verkenning richt zich expliciet (ook) op "flexibele woonvormen en tijdelijke huisvesting" voor arbeidsmigranten en vluchtelingen met verblijfsvergunning (p40). Ambitie: Een "Brabantse vloot flexwoningen", 2600 stuks, voor o.a. bovengenoemde groepen. Dit is voor de PVV onacceptabel, we moeten het Ontwikkelbedrijf niet inzetten om de asielvloot en de arbeidsmigratie te faciliteren. Daarom een motie om géén activiteiten te ontplooien als ontwikkelbedrijf die benut worden om statushouders of arbeidsmigranten te huisvesten. En tevens de volgende vraag: kan GS aangeven in hoeverre projecten van het Ontwikkelbedrijf worden ingezet of kunnen worden ingezet om asielzoekers, statushouders of arbeidsmigranten te huisvesten? Graag een reactie.

Tot zover in eerste termijn.