Spreektekst Begroting 2023

Voorzitter, Onze Brabantse burgers worden keihard geraakt door gigantische prijsstijgingen van energie, voedsel en brandstof: velen komen letterlijk in de kou te zitten, ten koste van hun gezondheid, hun welzijn en hun welvaart.

Dit college benoemt deze zorgen weliswaar in de begroting, maar gaat vervolgens onverstoorbaar verder met dezelfde vaste riedel aan beleidspropaganda, waarmee deze crises juist verergerd worden in plaats van verminderd. Boeren, belastingbetalende burgers, automobilisten, kortom onze Brabanders en hun leefomgeving zijn de klos van dit door VVD en CDA uitgedragen groenlinkse D66-wanbeleid.

Er komen de komende tijd nog nieuwe beleidskaders op ons af vanuit dit college, wat het lastig maakt om deze begroting op waarde te schatten: wat betekent de onduidelijkheid over deze nog niet bekende beleidskaders budgettair en hoe verhoudt dit zich tot het uitgangspunt ‘eerst beleid en dan pas geld’?

Dit college kondigde de voorjaarsnota nog aan als ‘beleidsarm’, om nu alwéér een beleidsrijke begroting te presenteren. En deze mismatch is geen incident, maar dit kunstje flikt het college inmiddels ieder jaar. En nu zelfs in de begroting vóór het verkiezingsjaar. Kan het college aangeven wat er nog over is van de ‘beleidsarme’ voornemens uit de voorjaarsnota?

Zo zien we dat de vrije begrotingsruimte opgesoupeerd wordt voor forse extra middelen voor uitvoering. Voor cofinanciering van EU programma’s wordt even 8,3 miljoen extra uitgetrokken, waarbij ook nog 2,93 miljoen euro wordt stukgeslagen op uitvoeringskosten.

En het college kan dan wel beweren dat elke euro cofinanciering twee euro aan EU subsidie oplevert, maar voor elke euro EU subsidie zijn eerst drie Nederlandse euro’s belastinggeld aan Brussel overgemaakt. Dit rondpompen van Nederlands belastinggeld door de Brusselse bemoeitrog is daarmee een extreem dure en inefficiënte verspillingsoperatie.

Voor de PVV staan bij deze begroting dan ook niet de instandhoudingsdoelstellingen van de Brusselse belangenhabitat voorop. Wij zetten lastenverlichting voor onze Brabantse burgers op de eerste plaats. Dus stop met die prestigeprojecten: minder geld voor dure consultants, meer geld in de beurs van de burger moet het doel zijn.
En terwijl de lasten voor onze inwoners torenhoog zijn, doet dit college er nog een schepje bovenop door de opcenten Motorrijtuigenbelasting weer te verhogen. Autorijden wordt zo onbetaalbaar, waarbij dieselrijders – waaronder juist veel hardwerkende MKB’ers - met de extra hoge dieselprijs dubbel de klos zijn. Daarom zet de PVV stevig in op lagere lasten door de opcenten fors te verlagen.

Voorzitter, uit de eigen bevolkingsprognoses van de provincie blijkt dat ons inwoneraantal vooral groeit door de buitenlandse immigratie. Terwijl het college dat als een voldongen feit omarmt en gewillig meebuigt is de PVV strijdbaar, de massa-immigratie moet stoppen: Brabant is vol.
Volgens de nieuwste asielplannen van het kabinet moet Brabant voor 1 januari 3.000 extra asielzoekers opvangen. Bovenop de 6500 die hier al opgevangen worden, en gisteren bleek nog dat de asielinstroom komend jaar nog hoger zal zijn dan verwacht. Het kabinet voorziet daarbij ook een toezichthoudende en handhavende rol van de provincie.
Volgens kabinetsplannen moeten asielzoekers die een verblijfsstatus krijgen voortaan ook zoveel mogelijk in de omgeving van het AZC gehuisvest gaan worden. Gelet op het extreem hoge inwilligingspercentage van asielverzoeken en de daaropvolgende gezinshereniging gaat dat betekenen dat er in Brabant vele duizenden extra huizen beschikbaar zouden moeten zijn voor statushouders. De komende jaren wil GS 13.250 woningen per jaar bouwen waarvan 4.000 extra sociale huurwoningen: die 4.000 zullen dus hoofdzakelijk ingezet gaan worden om de asielinvasie, ook nog eens met voorrang, te huisvesten.

Dat is voor de PVV onacceptabel: er moeten geen huizen gebouwd worden voor de vervangingsmigratie, maar voor onze eigen inwoners die al vele jaren op een wachtlijst.

Gisteren bleek nog hoe asielprofiteurs bij Boxtel op hoge toon aan het klagen waren: het was allemaal niet luxe genoeg. Aan die asieldecadentie moeten we als provincie niet meewerken. Is dit college bereid om weerstand te bieden tegen het asieldictaat van het kabinet?

En om Brabant nog wat voller te maken jaagt dit college ook nog het aantrekken van internationale studenten aan. Onze eigen studenten komen hierdoor in de verdrukking en vinden vooral steeds lastiger een studentenkamer. Sinds wanneer hoort dit tot de provinciale kerntaken? En wat betekent dit beleid aan extra personeelslasten voor de provincie?

En welke fysieke ruimte is er nog om tegen deze voortschrijdende massa-immigratie op te bouwen? Wil dit college straks hiervoor de Biesbosch inpolderen, de Loonsche- en Drunense Duinen volbouwen, het Brainport Smart District uitbreiden tot op de Strabrechtse Heide, of de Deurnsche Peel ontginnen? Moet de toren van het provinciehuis soms worden omgebouwd tot flexwoningen? Waar ligt de grens?

En wat is er überhaupt nog mogelijk na de laatste stikstofuitspraak van de Raad van State over de bouw? Bij de recente informatiebijeenkomst over de woonagenda werd nog gesteld dat de stikstofmaatregelen de bouwproductie in Brabant niet in de weg zouden zitten, maar wat is er nu nog over van die bewering? En wat nu, wil dit college nu nog meer boeren gaan uitkopen, onteigenen en hun bedrijfsvoering met de stikstofknoet onmogelijk maken om toch maar die woningbouwopgave te kunnen redden?

Onze boeren moeten niet onteigend worden door de provincie, maar moeten juist gesteund worden voor hún voortbestaan en ónze voedselvoorziening. Daartoe moeten we af van de onzinnige stikstofregels, die bovendien onnodig streng zijn.

Extreem veel ruimte kost ook de XXL-logistiek. Het college kondigt weliswaar een voorbereidingsbesluit voor begin 2023 hierover aan, maar dat komt veel te laat. Hoe onlogisch is het om een voorbereidingsbesluit zo ruim vooraf aan te kondigen, zodat projectontwikkelaars hier op kunnen anticiperen, waarom is zo’n besluit niet veel eerder genomen?

Verder wil GS de geluidsoverlast beperken. Betekent dat dus ook dat het gezwiep van windturbines stevig beperkt gaan worden? Ten aanzien van ‘wind op land’ wordt echter gesproken over een verdubbelingsopgave.

GS wil in 2050 dat er sprake is van 100 procent duurzame energie die grotendeels uit Brabant komt. Hoeveel extra windturbines betekent dat voor onze provincie? En hoe verhoudt zich dat tot de eerdere stellingname van de VVD om na 2020 geen extra windturbines op land meer toe te laten? Of was dat louter VVD-kiezersbedrog? En waarom lezen we niks over de inzet op kernenergie, of is dat ook alleen maar goed voor loze woorden in verkiezingstijd?

Ook kondigt GS ‘experimenten met participatie’ aan. Wat is dat voor dooddoener zolang men te bang is voor de burger om referenda te organiseren? En wat is die participatie waard als asielopvang en windparken met dwang worden doorgedrukt? Daarnaast is voor participatie goede informatievoorziening en -beheer ook essentieel. Daar ontbreekt het stelselmatig aan bij de provincie: hierover dienen we daarom ook enkele moties in.

En over dwang gesproken: de provincie onderhoudt nog steeds vriendschapsbanden met de Chinese communistische dictatuur. Het bewind onderdrukt steeds harder en stelselmatiger haar bevolking, onder andere onder het mom van een zero-covidaanpak, en vormt ook in toenemende mate een bedreiging voor onze samenleving en economische infrastructuur. Niet voor niets hebben enkele provincies en gemeenten, zoals Utrecht en Arnhem, de vriendschapsbanden met China al stopgezet. In het kader van sancties tegen China komt er nu mogelijk ook een exportstop voor ASML om producten aan China te leveren. Onder die omstandigheden is het toch niet meer vol te houden om een vriendschapsband met de Chinese provincie Jiangsu te blijven onderhouden? Daarom de vraag aan GS of zij bereid is deze vriendschapsband formeel te beëindigen?

Voorzitter tot slot. Dit college heeft haar mond vol over ‘brede welvaart’, maar verpulvert ondertussen de welvaart in onze provincie door onze boerenstand te nekken, de lasten te verhogen en de leefomgeving te verkwanselen. Dat is geen ‘brede welvaart’ die extra levensjaren voor onze burgers oplevert, maar die hen door alle ellende en stress over dit wanbeleid juist gezonde levensjaren kost. Daarom is het hoog tijd dat de Brabander op 15 maart een gezonde keuze kan maken door de huidige coalitiepartijen keihard weg te stemmen en met de PVV te kiezen voor ónze eigen welvaart!

 

Tweede termijn Begroting 2023 PS 11/11/’22
Vz, Eerst over de moties: Motie 117 woningmarkt Brainport: D66 wil wél extra woningen, maar geen Ruit om Eindhoven om die Brainportregio bereikbaar te maken. Daarnaast schept dit een ongelijk speelveld t.o.v. andere gemeenten. Motie 114 beter benutten bestaande bouw: onduidelijk wat de VVD hier nu concreet mee wil, graag nadere verduidelijking. En Motie 169 dorpendeals: in hoeverre is het vergelijkbaar met de voormalige iDop-regeling?

Enkele vragen en punten uit onze eerste termijn zijn nog onbeantwoord gebleven: wat betekent de onduidelijkheid over deze nog niet bekende beleidskaders budgettair en hoe verhoudt dit zich tot het uitgangspunt ‘eerst beleid en dan pas geld’?

Verder wil GS de geluidsoverlast beperken. Betekent dat dus ook dat het gezwiep van windturbines stevig beperkt gaan worden? Ten aanzien van ‘wind op land’ wordt echter gesproken over een verdubbelingsopgave. GS wil in 2050 dat er sprake is van 100 procent duurzame energie die grotendeels uit Brabant komt. Hoeveel extra windturbines betekent dat voor onze provincie? In dat kader noem ik ook Motie 106 lichthinder: deze is bijzonder hypocriet omdat wel overal rode en witte lampen van windturbines de nachtelijke hemel vervuilen.

En ook nog over de asielinvasie. Nu we een week verder zijn is inmiddels door de volstrekt afwezige ruggengraat van de VVD in de Tweede Kamer de asieldwangwet doorgedrukt, waarin ook de provincie ook een toezichtstaak zal krijgen. Nu deze vreselijke VVD-asielinvasiewet door het parlement dreigt te komen, danst D66 niet alleen op tafel om ongebreidelde massa-immigratie te vieren, maar zal de uitvoering hiervan ook in 2023 gevolgen hebben voor het beleid van deze provincie. Kan het college aangeven welk effect te voorzien is van deze dwangwet op de provinciale begroting, op de uitvoeringstaken en de daarmee samenhangende personeelsinzet? Moeten we rekening houden met het aanwerven van extra ambtenaren om asieldwang aan gemeenten op te leggen? Of is dit college bereid om wél voor de eigen bevolking op te komen, de lokale autonomie te respecteren en het rijk duidelijk te maken deze asieldwangwet niet actief te gaan uitvoeren?

Kan het college tevens aangeven hoe deze asieldwangwet zich verhoudt tot het Europees Handvest voor de lokale autonomie? Is het college bereid om deze internationaalrechtelijke verplichting na te volgen en daarmee de lokale autonomie te respecteren en deze asieldwangwet dus niet aan de Brabantse gemeenten op te leggen? Graag een reactie.

En als de bouw van nieuwe AZC’s afgedwongen zou worden, hoe kan daar dan opeens wel stikstofruimte voor zijn als die er al niet is voor onze reguliere woningbouw, wegenbouw, agrarische sector en andere economische ontwikkelingen? Kan het college aangeven of zij de schaarse stikstofruimte niet gaat weggeven aan AZC’s? Of wil dit college juist nóg meer boeren van hun land verdrijven om deze stikstofruimte voor de asieltsunami te claimen? En welke fysieke ruimte is er nog om tegen deze voortschrijdende massa-immigratie op te bouwen? Waar ligt de grens? Graag een reactie.

Voorzitter, al met al worden de Brabanders tot slaven gemaakt van de D66-deugdwingelandij. Onderworpen aan klimaatdrammerij, Brabant als één grote megawindparkenplantage. Geboeid aan de Brusselse stikstofketenen. Onze boeren van hun land verdreven, onvrijheid voor onze hardwerkende ondernemers. Brabantse automobilisten en belastingbetalende burgers uitgeknepen om mee te betalen aan onzinnige deugprojecten die de provinciale spilzucht ook in 2023 in stand dreigen te houden. In plaats daarvan kunnen deze ketenen verbroken worden en dat kunnen onze Brabantse burgers doen door deze deugdwingelanden op 15 maart weg te stemmen en te stemmen voor hun vrijheid, op de Partij voor de Vrijheid.