Spreektekst slotnota 2022

Voorzitter de slotnota betreft de laatste begrotingswijziging van 2022 en een flink aantal wijzigingen voor de jaren daarna.

Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden de laatste paar jaar afgedaan in statenmededelinkjes, waardoor PS onvoldoende in stelling komen. De financiële autorisatie door PS wordt daarbij pas naderhand ergens in een begrotingswijziging geregeld, op één hoop met talloze andere financiële wijzigingen, en evident als mosterd na de maaltijd.

Deze slotnota bevat niet alle nog af te handelen budgettaire kwesties die bekend waren bij het aanbieden van deze slotnota. GS heeft zelfs aangekondigd dat nog openstaande budgettaire kwesties uit recente statenmededelingen pas na de verkiezingen worden afgehandeld. Dat is in strijd met de financiële verordening die voorschrijft dat er geen budgettaire open eindjes mogen zijn aan het einde van een bestuursperiode, en daarmee zou GS onrechtmatig handelen. Voorzitter, wat gaat GS doen om alsnog rechtmatig te handelen?

Dan inhoudelijk voorzitter.

De BOM heeft een exploitatiesubsidie mogen ontvangen van bijna 5,5 miljoen euro. Maar de directeur van de BOM ontvangt een zeer riant salaris, zelfs iets boven de Brabantnorm. Op grond van de ASV is er dus een weigeringsgrond voor de exploitatiesubsidie. Voorzitter, waarom is die niet toegepast?

(In 2015 hebben wij daar ook al over aan de bel getrokken, toen werd aan PS nog uitgelegd dat er sprake was van overgangsrecht was, maar wel het uitgangspunt bestond dat er een schaal 18 max zou gelden voor de directeur van de BOM. Inmiddels zit er een nieuwe directeur die meer salaris ontvangt dan de voorganger, tegen de afspraak in dus.)

Voorzitter, in de subsidielijst die u aan PS voorlegt treffen wij een subsidie aan voor 'Gezinshuis El Noor'. Dit gezinshuis richt zich specifiek op migrantengezinnen. Voorzitter, waarom is er tegen alle afspraken in sprake van dergelijk doelgroepenbeleid? En waarom faciliteert de provincie initiatieven die segregatie in de hand werken?

Het Holst Centre hangt stevig aan het Brabantse subsidie-infuus. In het verleden met leningen en subsidies, nog onder gedeputeerde Pauli, en ook nu nog. Zo lezen we in de slotnota dat er sprake is van subsidie aan het Holst Centre + Nanjing Technische Universiteit. Kan het college uitleggen waar een Chinese universiteit Brabants belastinggeld voor nodig heeft?

Voorzitter de subsidievoorwaarden schrijven altijd voor dat wie Brabantse subsidie ontvangt, of dat nou een gift, een garantstelling of een lening is, in zijn communicatie-uitingen daarvan aankondiging moet doen.
Een jaar of 10 geleden heb ik het college al eens geattendeerd dat dat lang niet altijd werd nageleefd. Voorzitter, ik constateer dat er niets is verbeterd.

Om bij Holst te blijven, op de website van Holst treffen we een batterij aan partnerorganisaties, maar geen enkele vermelding van de Provincie. Dat geldt trouwens ook voor Libema, groot-subsidiecasher van de overheid. Ook gezinshuis El Noor vermeldt niet dat zij gesponsord worden door de Brabantse belastingbetaler.

Ik wil graag van het college weten of, en zo ja hoe er gecontroleerd wordt op subsidievoorwaarden.