Spreektekst Gedragscode integriteit PS

Voorzitter, een gedragscode integriteit is op zich geen verkeerd instrument. Het houdt ons bewust van wat we hebben verklaard of beloofd.

Maar wat voorligt is geen stuk dat hiaten vult of verduidelijkt van hetgeen de wet niet expliciteert. Hier ligt een stuk met onnodige herhalingen uit de Provinciewet, aangevuld met onnavolgbare statements en onduidelijke regels.

Zo lezen we in het stuk 'Integriteit heeft alles te maken met de kwaliteit van het openbaar bestuur'. Voorzitter, wat een wazige redenering. Want dat impliceert dat een bestuurslaag kwalitatief niet in orde is ingeval ergens iemand niet-integer handelt. Of, andersom geredeneerd suggereert dit dat als iedereen integer is, de kwaliteit van het openbaar bestuur oke is. Wonderlijk voorzitter, graag een toelichting op dit punt.

In het stuk worden diverse vage uitgangspunten opgesomd. Bijvoorbeeld: "Wij handelen dienstbaar aan het algemeen belang van de Brabanders". Voorzitter, wat de een het algemeen belang van de Brabanders vindt, vindt de ander juist het tegengestelde. Wie bepaalt dan wat het algemeen belang is, en wiens algemeen belang moet dan prevaleren?

In deze gedragscode worden diverse passages uit de Provinciewet overgedaan. Soms echter dan weer niet letterlijk, en dat is verwarrend. Zo mag ik als statenlid van de wet 'niet deelnemen aan de beraadslaging' over een onderwerp waarmee ik een rechtstreeks of middellijk belang heb. Logisch natuurlijk. Van de gedragscode mag ik 'niet actief deelnemen'. Voorzitter dat wekt verwarring.

In de gedragscode staat ook 'd. een lid van Provinciale Staten dat een uitdrukkelijk en rechtstreeks dan wel middellijk persoonlijk belang heeft bij een onderwerp waarover in Provinciale Staten besluitvorming plaatsvindt: 3°. overlegt tijdig binnen de fractie of met de griffier over de vraag of het persoonlijk belang maakt dat hij zich van stemming dient te onthouden".

Voorzitter, de wet stelt dat je niet mag stemmen over een dergelijk onderwerp. Waarom zou je dan moeten overleggen over de vraag of je van stemming af moet zien? Graag toelichting.

Voorzitter, meer in de tweede termijn.

Termijn 2

Voorzitter, in artikel 3 lezen we "3. Leden van Provinciale Staten geven ten behoeve van de openbaarmaking van hun nevenfuncties en q.q.-nevenfuncties aan of de functies bezoldigd zijn, voor welke organisaties de functies worden verricht en of deze organisaties financieel afhankelijk zijn van de provincie Noord-Brabant"

Het is de vraag of je altijd kunt weten of jouw organisatie dat is. Een deel van de financiële bijdrages wordt immers niet openbaar gepubliceerd, en ook inkopen zijn nog niet openbaar gepubliceerd. Ook dient zich de vraag aan wat 'afhankelijk' is? Wordt hier letterlijk bedoeld 'afhankelijk' of gaat het om het ontvangen van provinciaal geld an sich?

Voorzitter ik wil graag nog een punt benoemen waarvan ik vindt dat het ten onrechte ontbreekt in deze code. Een onderwerp dat echt mag worden gelinkt aan integer handelen vinden wij het serieus oppakken van onze dualistische rol. Integer is namelijk niet alleen dat je je collega's niet beïnvloedt over een onderwerp waar je zelf een persoonlijk belang bij hebt, zoals terecht is opgenomen in deze code, maar ook dat je -zelf of in fractieverband- maatregelen treft om niet afgeleid te worden van het scherp en kritisch vervullen van je controlerende en kaderstellende rol.