Spreektekst Voorbereidingsbesluit grootschalige logistiek

Voorzitter,
Dit voorbereidingsbesluit grootschalige logistiek had beter een voorgekookt besluit kunnen heten. Reeds lang van tevoren aangekondigd en afgestemd op “ontwikkeldagen” met vastlegging van regionale afspraken. Voor iedereen was dit besluit voorzienbaar en kon hier dus ruimschoots op anticiperen. Dus welk risico wordt er nog eigenlijk afgewend met dit voorbereidingsbesluit, wat – zoals ook aangegeven in de themavergadering – “too little, too late is”?

Een hele lijst met locaties is immers uitgezonderd van dit besluit en daar kan de XXL-logistiek nog wel gewoon voortdenderen. Waaronder enkele zeer omstreden nieuwe locaties, zogenaamde ‘greenfields’, zoals Wijkevoort in Tilburg, Heesch-West en Nuenen-Eeneind. Daar wordt schaarse landbouwgrond, prachtige groene ruimte en voor veel bewoners een rustieke leefomgeving opgeofferd voor lelijke XXL-blokkendozen. Op het terrein waar Heesch-West moet komen ligt nu nog een rustiek boerderijtje van 120 jaar oud in een groene omgeving: dit wordt ruwweg opgeofferd voor XXL-dozen. Bij Wijkevoort krijgen bewoners geen kans om zich uit te spreken in een referendum, de zogenaamd “groene” partijen zoals Groenlinks denken dat gebied een dienst te bewijzen door op die XXL-blokkendozen wat zonnepanelen aan te brengen, want dan is het zogenaamd duurzaam. Wat is er duurzaam aan het slopen van ons Brabants groene landschap voor die megablokkendozen? Wat blijft er over voor de bewoners, die keihard aan de kant worden geschoven door de groene hypocrieten?

De XXL-blokkendozen dragen per saldo niks bij aan onze economie en werkgelegenheid. Deze laagkwalitatieve dozenschuiverij wordt alleen maar ingevuld door arbeidsmigranten, voornamelijk uit Oost-Europa. De omstandigheden waaronder zij moeten werken en leven zijn eigenlijk een vorm van moderne slavernij: onderbetaald, slecht gehuisvest en waardeloze arbeidsomstandigheden. Met hun huisvesting en daarmee samenhangende overlast ontstaat ook nog extra druk op de leefbaarheid van de Brabantse samenleving. Wat schieten we daar nu mee op? Aan zulke op arbeidsmigranten draaiende XXL-blokkendozen wil de PVV in Brabant dan ook geen enkele ruimte geven.

Uiteraard zijn er wel terreinen nodig voor logistieke activiteiten, maar dat hoeft zeker niet in de vorm van deze XXL-logistiek. Daarbij moet voorkomen worden dat als er een norm van 3 hectaren gaat gelden, er blokkendozen worden gebouwd die daar nét onder gaan zitten en in combinaties worden opgesteld waardoor het nadelig effect per saldo nog hetzelfde is.

In de themavergadering gaf gedeputeerde Ronnes aan dat hij voor deze werkwijze had gekozen om “voorzienbaarheid te creëren”. Maar juist bij een voorbereidingsbesluit zou van voorzienbaarheid geen sprake moeten zijn! Hij stelde dit gedaan te hebben om planschaderisico’s te voorkomen.
Maar voor “greenfields” waar nog géén kavels zijn uitgegeven, is planschade sowieso niet aan de orde. Die nog uit te geven terreinen hadden dus zonder planschaderisico onder dit voorbereidingsbesluit kunnen vallen. Voor planschade moet immers volgens artikel 6.1 Wro lid 1 sprake zijn van “inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak” – waarbij men “schade lijdt of zal lijden” als gevolg van een ruimtelijk overheidsbesluit. Maar zolang er nog geen kavels uitgegeven zijn, is nog geen sprake van een onroerende zaak of inkomensderving voortkomend uit dit besluit.
Tweede termijn:

- Amendement terreinen (greenfields) waar nog geen kaveluitgifte heeft plaatsgevonden toe te voegen aan ‘ongewenste locaties’ als bedoeld in beslispunt 1.
- Motie: geen ruimte voor grootschalige logistieke bedrijven die hoofdzakelijk arbeidsmigranten in dienst hebben.