Spreektest Normenkader ten behoeve van de accountantscontrole 2022

Voorzitter, het normenkader is het geheel van wetten, kaders en verordeningen die relevant worden geacht voor de accountantscontrole. Dat betreft sowieso wetgeving en provinciale verordeningen die de rechtmatigheid binnen de context van de financiële accountantscontrole raken. Maar uiteindelijk is het aan PS om dit kader vast te stellen. Als PS van oordeel zijn dat er nog regelingen zijn die ook voor de controle in beeld zouden moeten zijn, zoals eigen beleid van GS, bijvoorbeeld in het licht van controlespeerpunten of aandachtspunten, dan kunnen PS die opnemen. Het moet niet, het kan wel.

Dergelijke overwegingen worden relevant als je kijkt naar de toekomst. Nu is het onze accountant die de controle op de rechtmatigheid doet, vanaf volgend jaar is GS zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording.

Het feit dat door GS zelf vastgesteld beleid niet onder de rechtmatigheidsverantwoording en controle valt, is op voorhand niet per se problematisch. Het is echter wel wenselijk om in beeld te hebben welke regelingen er bestaan waar rechtmatigheidsvraagstukken kunnen spelen, ook als ze nu niet in de context van de accountantscontrole vallen.

Vanuit die optiek vroeg ik om informatie over dergelijke regelingen of GS-beleid. Ik heb die informatie niet gekregen voorzitter. En dat is schandalig.

Bij het uitvoeren van de provinciale taken moet de rechtmatigheid aan de voorkant goed geborgd zijn. Dat vraagt om goed ingerichte processen waarbij voor elk proces bij de uitvoering helder is welke kaders van toepassing zijn. Zodat daarmee de rechtmatigheid vooraf al gewaarborgd wordt. En dat zou niet alleen moeten zijn ingericht, maar ook naar de buitenwacht vanzelfsprekend transparant gepresenteerd moeten worden.

Bij een aantal andere provincies is dit uitstekend op orde, met een normenkader dat op taak- en procesniveau is opgebouwd. Op mijn technische vraag hoe hier in het provinciehuis het normenkader wordt geactualiseerd kwam een antwoord waaruit blijkt dat dit meer achteraf reactief wordt vorm gegeven.

Voorzitter ik realiseer mij dat mijn verhaal best droge kost is, maar waar ik voor pleit is dat deze thematiek wordt geagendeerd, zowel binnen GS als PS. Graag een reactie van het college.